doktor hatası tazminat miktarı

Ülkemizdeki pek çok kişi, bir doktorun kendilerini tedavi ederken hata yapması durumunda ne yapacaklarından emin olamamakta ya da tazminat alacakları konusunda karamsarlığa kapılmaktadır. Bu metin, tıbbi uygulama hatası veya genel olarak bilinen adıyla tıbbi malpraktis nedeniyle zarar gören hastaların ne yapması gerektiğini açıklamaktadır. Ayrıca nerede ve ne zaman dava açılacağı da açıklanmaktadır.

Hiç kimsenin başka bir kişinin bedensel bütünlüğüne müdahale etmesine veya bir değişikliği tetikleyecek herhangi bir alışkanlıkla etkileşime girmesine izin verilmez. Doktorlar tarafından yapılan tıbbi müdahaleler bir istisnadır. Doktorlar tarafından gerçekleştirilen her işlem tehdit içerir. Tüm önlemler alınsa ve her türlü özen gösterilse bile, istenmeyen sonuçların ortaya çıkması mümkündür. Tıbbi olarak bu sorunlar problem olarak adlandırılır. Doktorun gerekli adımları anında atmadığı veya uygun zamanda müdahale etmediği durumlarda, bu tıbbi bir komplikasyon değil, malpraktistir. Başka bir durumda, müdahale eden doktor sorumlu tutulmayacaktır.

Bir iş kazası nedeniyle hastanede yatıyorsanız, konuyla ilgili makalemizi öğrenmenin faydalı olacağını düşünebilirsiniz. Hastaneye yatmanıza neden olan kaza bir site ziyaretçisi kazasıysa, site ziyaretçisi kazaları bölümünde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.

Tıbbi uygulama hatası için tazminat çeşitleri nelerdir?

Doktorlar için üç sınıf yasal sorumluluk geçerlidir: cezaevi, idari {ve profesyonel} yasal sorumluluk.

Bir doktorun veya farklı bir sağlık uzmanının yasadışı eylemleri yasalara aykırıdır. Bu durumda, cezaevi yasal sorumluluğu gündeme gelebilir. Sonuç olarak, doktor, “ilgili kişinin rızası” nedeniyle gerçekleştirilen herhangi bir tıbbi müdahaleden cezai olarak sorumlu tutulabilir, yani cezaevi yasal sorumluluğu, muhtemelen yönetmeliğe uymak için yetkili nedenlerden biri olan ilgili kişinin rızası için geçerli değildir. Bir doktorun müdahaleleri ağır hata, ihmal veya kasıtla sonuçlanırsa cezaevi yasal sorumluluğu gündeme gelebilir.

Devlete ait kurumlarda (ev sağlık tesisleri veya kamu hastaneleri gibi) çalışan hekimlerin idareye karşı görevleri vardır. Devlet, yani idare, doktorun eylemleri için sorumluluğu paylaşır. Doktorlar tarafından yapılan hatalardan sorumlu olan tüm diğer kamu görevlileri gibi, idareye karşı da dava açılabilir. İdare, doktordan masraflarını geri alma hakkına sahiptir. Mahkemenin tazminata hükmetmesi halinde idare, doktordan aldığı tazminatı biriktirebilir. Makalemiz, idareye karşı tam yargı davası açmadan önce size istediğiniz tüm bilgileri verecektir.

Hekimler her zaman hastalara zarar vermemek, onları her aşamada bilgilendirmek, her türlü ayrımcılıktan kaçınmak, prosedürleri yalnızca etkilenen kişinin rızasıyla gerçekleştirmek ve etkilenen kişinin mahremiyetini savunmak gibi kurallara uymalıdır. Kamusal olmayan yaşamda mahremiyetin ihlali, mahremiyet kapsamında gerçekleşecek yasalara aykırıdır.

Doktor ve Etkilenen Kişi Arasındaki İlişki

Etkilenen bir kişi ile bir doktor arasında var olan herhangi bir ilişkinin yetkili niteliği birincil husustur. Bir doktor ile etkilenen kişi arasındaki bağlantı bazen şirket ilişkisi olarak adlandırılır. Bu ilişki genellikle bir iş sözleşmesi ile ve genellikle avukatsız bir iş sözleşmesi ile kurulabilir.

Hem doktor hem de hasta, borçlu olunan birçok paradan sorumludur. Etkilenen kişinin borcu, doktorun sözleşme ücretini ödemek, doktorun tüm sorularını uygun şekilde yanıtlamak ve tedaviyi olumsuz etkileyebilecek davranışlardan uzak durmaktır.

Doktorun sözleşmeden doğan ilk yükümlülüğü hastalığı teşhis etmek ve tedavi etmektir. Bunun yanı sıra, doktorun hastayı bilgilendirmek ve onayını almak gibi yerine getirmesi gereken farklı görevleri de vardır. Farklı yükümlülükler arasında hastaların bilgilerini saklamak, sırları ve teknikleri saklamak, sadık olmak ve özenli görünmek yer alır. Rıza, etkilenen kişinin analiz, tedavi yöntemi ve ilgili tehlikeler hakkında bilgilendirildiği anlamına gelir.

Hekim Hatası Tazminat İfadeleri

Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bir doktor ile etkilenen kişi arasındaki bağlantı temelde sözleşmeye dayalıdır. Bazı durumlarda, tıbbi uygulama hatası tazminatı ve yasal sorumluluk çoğunlukla haksız fiil yasal sorumluluğuna da dayanabilirken, farklı durumlarda çoğunlukla yalnızca bir avukat olmadan görünmeye dayanabilir. Biz burada sadece doktorun avukatlık sözleşmesinden doğan hukuki sorumluluğunu inceleyeceğiz ki bu da takipte sıkça karşılaşılan bir durumdur. Doktor, sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği takdirde sorumlu tutulabilir, ancak bu yasal sorumluluk belirli durumlara tabidir.

Bir doktorun bir hatadan sorumlu olmasını sağlamak için bir sözleşme olmalıdır; sözleşmenin ihlali durumunda, doktorun yasal sorumluluğuna ek olarak etkilenen kişinin de ihlalden zarar görmesi gerekir. Hatta zarar ile haksız fiil arasında nedensel bir bağlantı olmalıdır.

Sözleşmenin ihlali, bir hekimin sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesidir. Bir hekimin ilk sorumluluğu hastalığı teşhis etmek ve hastalıkla ilgilenmektir. Hekim bu sorumluluğunu ihlal ederse, hastalığı teşhis edememekten, gerekli analizleri yapmamaktan, yetersizlik veya deneyimsizlik nedeniyle analiz sonuçlarını yanlış yorumlamaktan, gerekli analizleri yapmamaktan vb. sorumlu tutulabilir.

Bu da doktorun sözleşmeyi ihlal eden her türlü alışkanlıktan sorumlu olduğu anlamına gelir. Bu kusur ihmal veya kasıttan kaynaklanabilir. İhmal, gerekli özeni göstermemenin sonucudur; kasıt ise bir sözleşmeyi bilerek ve isteyerek göz ardı ederek ihlal etmeniz durumunda ortaya çıkar.

Etkilenen kişi, hekimin sözleşmeyi ihlal etmesindeki ihmalinden zarar görmüş olmalıdır.

Bir diğer durum ise, hekimin alışkanlıkları ile etkilenen kişinin uğradığı zarar arasında nedensel bir ilişkinin varlığıdır.

Hekim Hatası Tazminat Kapsamı

Tıbbi bir hata nedeniyle yaralanan bir kişi, kayıplarını telafi etmek için ekstra tedavi ücreti talep edebilir. Kusurlu tedavinin kazanç kaybına yol açması veya bireyin finansal geleceğini etkilemesi durumunda da tazminat talep edilebilir.

Doktorun eylemleri, etkilenen kişinin bedensel ve psikolojik acıya ve duygusal travmaya maruz kalmasına neden olabilir. Bu zararları telafi etmek amacıyla, karar, doktor tarafından hangi zararlara neden olunduğuna karar vermeli ve ardından etik tazminatlara hükmetmelidir. Etkilenen kişi, etik tazminat miktarından memnun olmalıdır.

Hekim hatası nedeniyle ölüm

Temel olarak, zarar gören kişiye tazminat ödenir. Etkilenen kişinin ölümü durumunda, etkilenen kişi tarafından maddi ve etik yardım alan kişilere tazminat verilir.

Hekim Hatası Tazminat Miktarı

Zarar görenin malına gelen zararın hesaplanmasına tazminatın hesaplanması da denir. Tazminatın hesaplanmasında genellikle uzmanlar yer alır. Çalıştığınız avukatın önemli bir sorumluluğu vardır. Bu, açılacak davanın türüne bağlı olarak doğru alternatiftir.

Etik zararların hesaplanması, özet koşullara bağlı olduğu için maddi zararların hesaplanmasından farklıdır. Bu nedenle özel bir sorundur.

Tıbbi uygulama hatası tazminatı için zamanaşımı

İlgili sınırlama aralığı, beyanın yetkili kuruluşuna bağlı olarak değişir.

Doktor-hasta ilişkisi bir avukatlık anlaşmasına dayanıyorsa, zaman aşımı süresi geçerlidir.

Bir hekimin hatasından kaynaklanan tazminat bir iş sözleşmesine dayanıyorsa, zamanaşımı süresi uygulanır. Hekimin hatası kritik bir hata ise, zamanaşımı süresi 20 yıldır.

Eğer beyan izinsiz çalışmaya dayanıyorsa, zamanaşımı süresi 10 yıldır.

Tazminat talebinin haksız fiillere dayanması halinde, tazminat davası, etkilenen kişinin zararı ilk öğrendiği tarihten itibaren en geç 2 yıl içinde açılmalıdır. Dava, haksız fiil tarihinden itibaren 10 yıl içinde de açılabilir. Haksız fiil ayrıca bir hapis cezası gerektiren suç teşkil ediyorsa ve Türk Ceza Kanunu hapis cezası gerektiren suçlar için öngörülen zamanaşımı süresinden daha uzun bir zamanaşımı süresi öngörüyorsa, Türk Ceza Kanunu’ndaki zamanaşımı süresi dikkate alınabilir.