İDARİ PARA CEZASI NEDİR?

İdari yaptırım, Kabahatler Kanunu ve diğer kanunlarda belirtilen kabahatlerin işlenmesi halinde kamu makamları tarafından uygulanan idari bir yaptırımdır. 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ceza Kanunu, suçlar ve kabahatler arasında ayrım yapmaktadır. Suçlar, adli bir harikaya ek olarak hapis cezası ile cezalandırılabilir. Kabahatler ise adli para cezasının yanı sıra idari tedbir veya idari yaptırımla cezalandırılabilen haksızlık fiilleri olarak tanımlanmaktadır. İdari makamlar, kurullar veya mevzuat tarafından açıkça yetkilendirilmiş kamu görevlileri, kamu kurumlarının yetki alanına giren konularda idari cezalar uygulayabilir. Bunun yanı sıra, savcılar ve mahkemeler de mevzuatta belirtilen durumlarda idari suçlar için para cezası uygulayabilir.

İdari para cezaları hem orantılı hem de hızlandırılmıştır. Mevzuat, daha düşük ve daha yüksek limitler belirlemek üzere değiştirilecektir. Ceza, idari para cezasını uygulayan makam tarafından, işlenen suça ve suçlunun parasal durumuna göre belirlenir.

İdari bir harikayı nereye ödeyebilirim?

Harika rapor, bireyin parayı göndermesi gereken yeri göstermelidir. Bazı kuruluşlar ücretle ilgilenir. Genellikle ücretin ödeneceği yer raporda belirtilmez. Harikanın ödeneceği yer belirtilmemişse, ücret ilçe emlak işyerlerine ve il vergi işyerlerine yapılmalıdır.

İdari Güzel Tutanaklar

İdari harika seçim tutanaklarında, bireyin unvanı ve tutumu, kabahat eylemi ve ilgili kanıtlar ile seçimden sorumlu memurların tarihi, kimliği ve yeri açıkça belirtilmelidir. Seçim tutanağı, Tebligat Mevzuatına uygun olarak bireye gönderilmeli ve seçime karşı kullanılacak yetkili tedaviyi ve büyü için zaman aralığını içermelidir.

İdari para cezaları için zaman aşımı süresi nedir?

Burada ele alınması gereken iki soru var: soruşturma için zamanaşımı süresi ve başarı için zamanaşımı süresi.

Elli bin Türk Lirasının (TL) altındaki para cezaları için zamanaşımı süresi üç yıldır. Elli bin ila 100 bin Türk Lirası arasındaki para cezaları için zamanaşımı süresi 4 yıl, 100 bin Türk Lirasının üzerindeki para cezaları için ise zamanaşımı süresi 5 yıldır. Orantılı bir idari harika durumunda, zamanaşımı süresi sekiz yıldır. Kabahatin ayrıca bir suç teşkil etmesi halinde, zamanaşımı süresi ayrıca uygulanır. Zamanaşımı süresi, kabahatin işlendiği andan itibaren başlar. Bu süreler dolduktan sonra bir kişiye idari bir harika uygulanamaz.

On bin Türk Lirasının altındaki para cezaları için üç yıllık zamanaşımı süresi vardır. On bin Türk Lirasından yirmi bin Türk Lirasına kadar olan para cezaları için dört yıllık zaman aşımı süresi vardır. İcra harikasının gerçekleştirilmesi için zamanaşımı süresi, kararın verildiği takvim yılından bir yıl sonra başlar.

Mevzuat tarafından belirlenen sınırların yeniden değerleme ücretlerine dayalı olarak her yıl güncellendiğini unutmayın.

İdari Güzel Taksiti

Kişinin parasal durumu bir yıl içinde 4 eşit taksitte ödemeye izin vermiyorsa, ilk taksitin erken ödenmesine karar verilebilir. Taksitlerin geç veya eksik ödenmesi durumunda, kalan miktar muhtemelen tahsil edilecektir.

İdari para cezalarında indirim

Sizin adınıza idari para cezalarının maliyeti daha düşük bir fiyattan yapılacaktır. Yetkili makamlara başvurmadan önce icra harikasını ödeme süresi içinde ödemeniz durumunda, harikulade miktar üzerinden % düşük maliyet elde edersiniz. 25’lik düşük maliyetten yararlanmak için, dava açmadan önce anlaşma süresi içinde yapılan ödemeler gereklidir. Bununla birlikte, ücret, harikanın kesinleşmesi ile sonuçlanmaz. Bir ücret ödemek, talebinizin reddedilmesi durumunda her bir düşük maliyetten ve icra harikası üzerindeki meraktan yararlanmanıza yardımcı olacaktır. Talebinizin onaylanması durumunda, harika onaylanırsa parayı merakla geri alırsınız.

İdari Cezaların Yapısı

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından dönemsel olarak çıkarılan kanunlar ile idari para cezaları ve diğer kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması mümkündür. Bu nedenle adınıza kesilen idari para cezalarını çıkarılan yasal düzenlemeler ile yeniden yapılandırabilirsiniz.

Polis idari para cezalarını sorun edebilir mi?

İdari para cezalarının yalnızca mevzuatta belirtilen makamlar tarafından uygulandığı bilinmelidir. Polis, idari para cezası uygulama yetkisine sahip olmayacaktır. Polis, kabahati rapor ettikten sonra raporu idari para cezası uygulama yetkisine sahip bir noktaya geri gönderir.

Güzel Bir İdari Sorgulamanın Nasıl Yapılacağına İlişkin İpuçları

Para cezaları, icra cezası uygulandıktan sonra muhtemelen size gönderilecektir. Cezaları çevrimiçi olarak da görüntüleyebilirsiniz. İnternet Vergi Dairesi aracılığıyla size uygulanan idari para cezalarını sorabilirsiniz Aşağıda, E-Devlet‘in nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler verilmiştir.

İdari bir harikayı büyülemek mümkün mü?

Seçimin tebliğ edilmesini veya incelenmesini takip eden 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine de itiraz edilebilir. Verilen süre içinde herhangi bir itiraz yapılmazsa karar kesinleşir. Mücbir sebepler nedeniyle karara itiraz edilememesi halinde, kararın meşru olmadığı yönünde 7 gün sonra itiraz başvurusunda bulunulacaktır.

Bazı durumlarda, büyüleme aralığı ve idari para cezası uygulama yetkisi farklılık gösterebilir.

  • İmar Mevzuatı uyarınca, 3194 sayılı İmar Mevzuatı ilan veya tebliğ tarihinden itibaren 60 günlük bir süredir. İdare Mahkemeleri yaptırım yetkisine sahiptir.
  • Kurum tarafından SGK’ya kesilen idari para cezalarının uygulanması için tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içinde İdari Yargıya başvurulması gerekmektedir. Bu makamın talebi reddetmesi halinde, tebligat veya bildirimi takip eden 30 gün içinde İdare Mahkemesinde dava açılacaktır.
  • Çevre Mevzuatı uyarınca verilen para cezalarına karşı İdare Mahkemesinde dava açmak için, bildirimi takip eden 30 gün içinde dava açabilirsiniz.

Otomobilin harika ziyaretçilerle birlikte ziyaretten men edilmesi çağrısı yapılırsa, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde İdare Mahkemesine itiraz edilebileceği bilinmelidir.

İdari Güzelliğe İtiraz Dilekçesi

……. Sulh Ceza Mahkemesi

İTİRAZ EDEN: Hasan ……..

(Kulp)

Mevzuat Avukatı

Atalar Mah. Üsküdar Cad. No:164/4 Kartal/İstanbul

KONU Kaymakamlık İlçe Emniyet Müdürlüğünün icra harikasının iptal edilmesi talebimiz ……… tarih …./…. sayı ……….

AÇIKLAMALAR:

1- İlçe Emniyet Müdürlüğü grupları, …… ile ………. arasındaki …………. güzergahında …… plakalı müşterimin otomobiline ………… adresinden kaynaklanan ………. adresinde idari harika uygulanmasına karar vermiştir. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan idari harika… İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından uygulanan idari harika yasadışıdır.

2- Müşterim bu tarihlerde otomobili ile birlikte aynı metropolde değildi ve hatta gerekli tutamakla hareket etmedi. Bu nedenle, icra harikasına gerekçe olarak gösterilen kolluk raporu hukuka aykırı olarak düzenlenmiştir.

YASAL GEREKLİLİKLER Mevzuat hükümleri ve farklı kanunlar

Kanıt

1- …….. İdari harika karar tarihi

2- Dijital kamera kayıtları

3- Yetkili ve yedek kanıtlarla birlikte her türlü kanıt

SONUÇ VE T ALEP Yukarıdaki gerekçelerle, mevzuata ve hakkaniyete aykırı olarak kesilen icra para cezalarının iptal edilmesini talep ediyoruz.

İtiraz Eden Danışman

Hangi mahkeme heyeti bir harikaya karşı bir büyüyü dinleme yetkisine sahiptir?

İlginç bir harika durumunda iki mahkeme arasında ayrım yapmak çok önemlidir. Mevzuat, idari para cezalarını uygulama yetkisini Sulh Ceza Mahkemesi’ne vermektedir. Bazı durumlarda, İdare Mahkemesi de yargı yetkisine sahip olabilir. Bir uyuşmazlığın Sulh Ceza Mahkemesi’nin yetki alanına girdiği yerde Ağır Ceza Usul Kanunu’nun değerlendirilmesi çok önemlidir. Suçu işleyen mahkeme, davayı dinlemek için yargı yetkisine sahiptir. Kabahati işleyen mahkeme, davayı dinlemek için ortak yargı yetkisine sahiptir. Mevzuatta aksi belirtilmedikçe, ortak yargı yetkisine sahip mahkeme kullanılmalıdır. İdare Mahkemesinin görev alanına giren idari para cezalarının iptali halinde, görevli yargı yeri İYUK’a göre belirlenmelidir. Mevzuatta aksine bir hüküm bulunmaması halinde, yürütme harikasının bulunduğu yerdeki yürütme kuruluşunun mahkemesine izin verilir.