İRTİFAK NEDİR

İrtifak hakkı, mal sahibine taşınmaz mülkten yararlanma ve kar elde etme hakkı sağlayan bir taşınmaz mülkiyet hakkıdır. Bu irtifak hakkına konu olan taşınmaz, mal sahibinin mülkiyetten doğan kesin haklarını kullanmasının engellenmesine veya bu hakların başka bir kişi tarafından kullanılmasına tahammül edebilmelidir.

Uygun irtifak hakkı nedir?

Bir taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edildiğinde, malikin o taşınmaz üzerindeki haklarını sınırlar veya taşınmazın en iyi şekilde kullanılmasını kısıtlar. İrtifak hakkı taşınmazın lehine veya aleyhine de kurulabilir. Taşınmaza tanınan irtifak hakkı seçene ait iken, taşınmazın maliki taşınmazın malikidir. Taşınmaz lehine kurulan irtifakın konusu 2 ayrı taşınmazdır. Aksi kararlaştırılmadıkça, taşınmazın zilyetliğini kazanan kişi, ayrıca irtifak hakkını da kazanır. Uygun irtifak, yetkili/gerçek kişi ile taşınmaz arasında kurulur.

İrtifak Haklarının Tamamen Farklı Türleri Nelerdir?

Kâra Uygunluk Mal sahibine kârı elde etme hakkı sunar. Haklar devredilemez veya miras bırakılamaz. Hakkın süresi, verilmeden önce kararlaştırılmalıdır. Bu süre, gerçek kişiler için her zaman, tüzel kişiler için ise en fazla 100 yıl olabilir.

İkamet Hakkı, tapu sicilinde konut olarak kayıtlı taşınmazın bu sınıfa girip girmediğinin sorgulanmasıdır. Bu irtifak hakkı, kabul edilen kişiye mülk içinde ikamet etme hakkı sunar.

Üst yapı hakkı: Bu hak, bir taşınmazın üstünde veya altında inşaat yapabileceğiniz anlamına gelir. Üst yapı hakkına sahip ev sahipleri, başkalarına ait taşınmazlar üzerinde inşaat yapma hakkına sahiptir. Otuz ila 100 yıl arasında tesis edilebilir. Ayrıca, ilk sürenin yüzde 75’inden sonra 100 yıla kadar uzatılabilir. Üstyapı hakkı devredilebilir veya miras bırakılabilir.

Faydalı kaynak hakkı Bu irtifak hakkı, faydalı kaynak haklarının malikine veya malikine ya da üzerinde bulunduğu taşınmazın malikine ait olabilir.

Çok Sayıda İrtifak Hakkı (Geçit: Spor Faaliyetleri Alanı, fotoğraf çekme gözlemi)

İrtifak hakları devredilebilir mi?

İrtifak haklarının değiştirilmesi herhangi bir düzenleme ile yasaklanmamıştır. Türk Medeni Kanunu’nun Eşya Mevzuatı bölümünde düzenlenmiştir. Bunun için kanunları incelemek ve irtifak hakkının türüne karar vermek faydalı olacaktır. İntifa hakkının devrini düzenleyen TMK’nın 806. Maddesi, bu hakkın ancak sözleşmede kararlaştırılmışsa devredilebileceğini belirtir. Yine TMK’nın 826. maddesi, üst hakkının da sözleşme ile kararlaştırılan haller dışında mirasçılara devredilebileceğini öngörmektedir. TMK’nın 837. Maddesi uyarınca menşein kesin olarak belirlenmesi de devredilebilir ve miras bırakılabilir. TMK’nın 823. maddesi uyarınca, yerleşim yeri mülkiyeti devredilemez veya miras bırakılamaz. Son olarak, TMK’nın “farklı irtifak hakları” başlıklı 838. maddesine göre, bu hak, kararlaştırılmış başka bir durum olmadıkça devredilemez veya miras yoluyla geçemez.

İrtifak hakkı ne kadar süre için uygundur?

İrtifak hakkının 30 yıla kadar tapuya tescil edilmesi mümkündür. Bununla birlikte, süresiz olamaz. İrtifak hakkı 100 yıla kadar tescil edilebilir. Bununla birlikte, yetmiş beşinci 12 aydan sonra bir 100 yıl daha uzatılabilir.

Üzerinde irtifak hakkı bulunan bir gayrimenkulü tanıtmak mümkün mü?

Açıklamalarımızdan da görebileceğiniz gibi, taşınmaz üzerindeki irtifak hakkı ile zilyetlik hakkı engellenmektedir. İrtifak hakkı taşınmazın satışını engeller mi? İrtifak hakkı taşınmazın kullanımını kısıtlar. İrtifak hakkı, tasarruf yetkisini yasaklamaz. Sonuç olarak, taşınmazlar üzerindeki irtifak hakları teklif edilebilir. Bununla birlikte, tapunun şerhler sütununda bir irtifak hakkı şerh edilmişse, irtifak hakkı taşınmaz teklif edildiğinde bile devam eder. Yeni malikin mülkten yararlanma hakkı kısıtlanacaktır.

Hayvancılık İrtifakı Nedir?

Devlet, arazinin hayvancılık için kullanılması amacıyla bölge sakinlerine irtifak hakkı vermektedir. Bu hakka sahip olmak için ilin İmar ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne talepte bulunması gerekmektedir. Bu irtifak hakları 30 yıl süreyle geçerlidir. Finansman sağlandıktan sonra, araziyi bir irtifak hakkı sahibine tanıtma potansiyeli vardır.

Tapu Sicilinde Uygun İrtifak

İrtifak hakları, mal sahibine zilyetliğe yakın haklar sunduğundan, tapu sicilindeki taşınmaz mülk web sayfasından ayrı ayrı listelenebilirler.

Kat mülkiyeti irtifakı nedir?

Konut fiyatları ve teknolojik gelişmeler artıyor. Müteahhitler, arsa alışverişinden uzak durmak için arsa payı karşılığında inşaat işi yapacaklar. Böyle bir ortamda, mülkiyet ihlallerini ortadan kaldırabilecek ve hak eksikliğini önleyebilecek yetkili bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç kat mülkiyeti irtifak yasaları ile karşılanmaktadır. Kat mülkiyeti irtifakı, tarafsız bölümleri kat mülkiyetine dönüştürmek amacıyla arazi ev sahipleri ve ortak mal sahipleri arasında kurulan bir irtifaktır. Geliştirmenin başlangıcından sonuna kadar, kat mülkiyeti irtifakının ev sahipleri ev sahipleridir. Binanın altındaki bir yapıdan arsa üzerinde bir kat mülkiyeti satın alma hakkı olarak da adlandırılan kat mülkiyeti irtifakı, hak sahiplerine aittir.

Kat mülkiyeti irtifakını nasıl kurabilirim?

Bu irtifak hakkının tesisi için Tapu Sicil Müdürlüğü’nün resmi bir senet düzenlemesi gerekmektedir. Kat mülkiyeti irtifakı, arsa sahiplerine arsa payları oranında verilir. Kat mülkiyeti irtifakını belirlemek için tüm hissedarlar tapu sicil müdürlüğüne ortak bir başvuru yapmalıdır. Başvuruda, tarafsız bölümlerin, yaygın alanların ve eklentilerin ölçeği belirtilmelidir. Mimari plan ve yönetim planı da tüm taraflarca imzalanmalıdır. Tapu memuru, çoğunlukla başvuruya dayanarak resmi tapu ve tescil işlemlerini tamamlar ve kat mülkiyeti irtifakını işaret eder.

Kat mülkiyeti irtifakını kat mülkiyetine dönüştürmenin doğru yolu nedir?

Kat Mülkiyeti Mevzuatı uyarınca, yapı kullanma izin belgesi verilmiş bir kat irtifakı da bu belgeye dayanılarak resen kat mülkiyetine çevrilebilir. Bu işlem, arsa sahibinin veya kat irtifakına sahip olan kişinin talebi üzerine gerçekleştirilebilir. Tarafsız bölümlerin 2/3’ünün kullanımda olması ve inşaatın tamamlanması halinde, kat mülkiyeti tesis edilmemiş olsa dahi kat mülkiyeti hükümleri uygulanacaktır.

Kat mülkiyeti ile kat irtifakı arasındaki fark nedir?

Her ikisi de tapu senedidir, ancak kat mülkiyeti irtifakı sahibinin arsa payına eşit bir arsa tapusu vardır.

Kat mülkiyeti kurumu, yapının kat mülkiyeti irtifakı kurumu aracılığıyla kabul edilen girişime uygun olarak inşa edildiğini gösterir.

Bir kat mülkiyeti irtifakı için ipotek almak, bir kat mülkiyeti inşaatı için ipotek almaktan daha zordur. Bunun nedeni, girişimin tamamlanmamış olması ve yapının bu nedenle tehlikeli olmasıdır.

Yargıtay Seçkileri

“Araçlara uygunluk”,öncelikle zilyetliğe dayalı bir mülkiyet hakkıdır.Bu hak ,mal sahibi tarafından tutulur Basit Kullanım Hakkı Taşınmaz mal sahibinin, zilyetlik kurmak için bir irtifak kurumu talep etmesi gerekir. Bu yükümlülüğü yerine getirmek taşınmaz mal sahibinin yükümlülüğüdür. Bu yükümlülük yerine getirildiğinde irtifak hakkı tanınmış olur. “Çıkar” (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017, 1826 E., 2021/991K.)

“Zorunlu Su Yolu İrtifakı” Talep sahibi tarafından zorunlu bir su yolu hakkı tesis edilmesine yönelik talepler Birinci adım , bir su hakkı talebinin olup olmadığının tespit edilmesidir.Daha sonra, taşınmazların bu talebi karşılamak için kullanılıp kullanılamayacağı açıklığa kavuşturulmalıdır. Son olarak, taşınmazın bu ihtiyacı karşılayıp karşılayamayacağı araştırılmalıdır. Yine de suya ihtiyaç varsa, aşırı fiyat ve enerjiye maruz kalmadan bunu sunmanın tamamen farklı bir yolunu keşfetmek çok önemlidir. Kurulacak faydalı kaynağın ev sahiplerinin arayışları düşünülür. Bu gibi durumlarda, zorunlu bir su irtifakı gereklidir. Dava, girişimle ilgili tüm mülk sahiplerini ve faydalı kaynak ev sahiplerini içermelidir. Bu irtifaklardan biri yetkili bir hak değildir. Kusursuzluk ilkesine saygı gösterilmelidir. Seçim ayrıca kanalın türünü, güzergahını ve hangi yollarla kullanılacağını da içermelidir.Yargıtay 14. HD, 2021/1459E. 2021/3275K.