İŞ KAZASI BİLDİRMEME

İşverenler, sigortalı bir işçinin karıştığı bir kazayı bildirmekle yükümlüdür. Sosyal Güvenlik Kurumuna (birçok lisanslı yerden biri) zamanında bildirimde bulunmayan işverene kesin yaptırımlar uygulanacaktır. Bir işveren, bir parça kazasını zamanında bildirmezse muhtemelen cezalandırılacaktır. Konuyla ilgili makalemizde, iş kazası bildirim aralıkları hakkında ayrıntılı bilgi bulabilirsiniz.

Parça başı kaza bildiriminde bulunmamanın cezası

İşveren veya sağlık hizmeti sağlayıcısı, bir iş kazasının bildirilmesinden sonra mevzuatta belirtilen süre içinde Sosyal Güvenlik Kurumunu bilgilendirmezse, belirli standartlara uygun olarak idari para cezalarına tabidir.

Disiplin içinde çalışan personel çeşitliliği ve tehlike sınıfı, yönetici yüksek kalitesini bulmak için kullanılır. Bu tablo her yıl güncellenir ve bildirimde bulunmayan kişi veya kuruluşlar idari para cezası ile cezalandırılır. İşverenler ve sağlık hizmeti tedarikçileri, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bu idari yüksek kaliteyi çekebilirler.

Yönetmeliğe uygun olarak, yüksek kalitenin miktarı, tehlike diploması ve ofisteki personel çeşitliliği ile uyumlu olarak artacaktır.

10’dan az personel varsa, yüksek kalite 3.825TL’dir. 10-49 arasında personeli olan işyerleri için miktar üç Bin 825TL’ye yükselecektir. 50’den fazla personel varsa, yüksek kalite 5.737TL’dir.

Tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için para cezaları 4.781 TL, 5.737 TL ve 7.650 TL arasında değişecektir.

Ceza miktarları, her ofisteki personel çeşitliliğine uygun olarak hesaplanır.

İşveren, işçinin kaza nedeniyle maruz kaldığı her türlü faturadan sorumlu olabilir. Yönetici yüksek kalitesinin yanı sıra, işveren işçinin tedavi masraflarından da sorumlu olabilir.

Kuruluş Tarafından Ödenen Faturaların Geri Alınması

Bir çalışan, bir parça kazasından sonra SGK’dan kısa süreli iş göremezlik geliri alma hakkına sahiptir. İş kazasının belirtilen aralıkta rapor edilip edilmemesi önemli değildir. Grup kaza raporunu zamanında almazsa, işverene yaptırım uygulayabilir. Bu durumda, işletme işçiden SGK anlık iş göremezlik geliri alacaktır. Bundan kaçınmak için, iş kazasını olabildiğince çabuk bildirmeniz gerekecektir. Bildirim zamanında yapılmazsa, mümkün olan en kısa sürede kuruma bildirilmelidir. Bu, işveren tarafından ödenecek ceza miktarını azaltabilir.

Bildirimin gerekli aralıktan sonra yapılması halinde, işveren, bildirim tarihi ile kaza tarihi arasında meydana gelen bir kaza için kuruluş tarafından çalışana ödenen avantaj miktarını merakla birlikte kuruluşa geri ödemelidir.

Serbest çalışan personel bir kaza sonrasında kuruma bildirimde bulunduğunda, kurum tarafından sağlanan avantajlar büyük olasılıkla kaza tarihine değil bildirim tarihine dayanacaktır.

Sigortalı bir çalışan SGK’ya bildirimde bulunmadan önce de iş kazası geçirebilir. Bu durumda, işverenin hiçbir kusuru olmaksızın kurumdan tüm avantajlardan daha iyi yararlanma potansiyeli vardır. İşverenin işe giriş bildirimini yetkili son tarihten sonra yapması ve kazanın bildirimden sonra meydana gelmesi durumunda, işverenin kazayı zamanında bildirip bildirmediğini incelemeniz gerekecektir. İşveren, yetkili aralık içinde bildirimde bulunursa sorumlu olmayacaktır. İş kazası ve işe giriş bildirimi aynı tarihte gerçekleştiğinde, farklı bir süreç uygulanır. İşe giriş bildiriminin iş kazasından önce işyerine gönderildiğini göstermek işverenin sorumluluğundadır.

İş Kazasının Bildirilmemesinin Cezası Yargıtay Kararları

Belirleme 1

Kuruluş, sigortalının istihdam edildiğine dair Kuruluşun irade tarihinden önce meydana gelen kaza, hastalık veya analık durumlarında ortaya çıkan tüm faturaları ödemekle yükümlüdür. Bununla birlikte, gelir bağlanması halinde, bu miktar 26. Maddeye başvurulmaksızın işverenlere bile ödenecektir. Bu yetkili ve maddi bilgiler ışığında, mahkeme heyeti, sigortalının davalı ile çalıştığını davacı Kuruma zamanında bildirip bildirmediğine bakmaya karar verdi. Bu işlev için işçinin tahsis ve sigorta teminat dosyası getirilmiş, ancak 9. ve 10. Maddelerde belirtilen durumlar incelendikten sonra herhangi bir tespit yapılmamıştır. Mahkeme heyeti, bu materyaller ve yetkili bilgiler ışığında, sigortalının davalı nezdindeki istihdamına ilişkin olarak davacı Kuruluşa verilen zamanında işe giriş bildirgesinin varlığını incelemeye karar vermiştir. Bu işlev için, sigortalının tahsis ve sigorta kapsamı personel dosyası da sunulmuştur.

Yazılı olarak yapılan seçim, kısmi bir incelemeye değil, çoğunlukla doğru bir değerlendirmeye dayanmalıdır. Bu konu sürece ve mevzuata aykırıdır.

Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi D. 2017/5068 E. , 2019/7673 Okay.

Tespit 2

Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonunda, beyan, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacının vergi mükellefi olduğu işyerinde çalışan …’ın 03 …..2009 tarihinde geçirdiği iş kazasının SGK tarafından süresinde bildirilmediği, ….142,73 TL hastane faturalarının talep edildiği, davanın kabul edildiği, SGK’ya bildirimin
yargılamaya devam edilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı avukatı tarafından temyiz edilmiştir.

Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddine karar vermek gerekmiştir. Sonuç olarak, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.
Mahkeme heyeti, sanık vekilinin itirazlarını reddederek bu tespitin ONANMASINA oybirliğiyle karar vermiştir. Usul ve yasaya uygundur. Yargıtay 11 . Hukuk Dairesi 2016/14254 E. , 2018/5438 Okay.

Sürekli iş göremezlik hakkındaki yazımızı da öğrenebilirsiniz.