İstihkak

İstihkak davası nedir sorusuna cevap verebilmek için istihkakın ne anlama geldiğini bilmekte fayda var. İstihkak, Arapça kökenli bir ifadedir ve doğru, hak edilen anlamına gelir. Bu metin, haciz konusundaki istihkak vakasına odaklanacaktır. İstihkakın ne olduğu sorusu, haciz işlemlerindeki artışla birlikte günümüzde daha sık sorulur hale gelmiştir. Haciz, icra mevzuatı kapsamına giren yetkili bir konudur. Kişilerin haklarını savunabilmeleri için icra mevzuatı konusunda uzman bir avukattan tavsiye almaları gerekmektedir. Haciz durumları ve diğer ilgili sorularınızı Avukata Sor bölümümüzden iletebilirsiniz.

El Koyma Nedir?

Haciz davası, genellikle söz konusu mülkün (taşınır veya taşınmaz) zilyetliğini bulmak için devam eden bir yargı olarak bilinir. El koyma davası, doğası gereği zorlayıcıdır. İşlemler kolaydır. Yöntem, haciz talep eden kişinin talebini haczi gerçekleştiren icra dairesine iletmesiyle başlar.

Haciz talebinde bulunabilmek için bazı adımların tamamlanması gerekmektedir. İcra memurları, alacaklının masraf emrini kesinleştirmesinden sonra borçlunun mülküne ve üçüncü olaylardan alacaklarına el koyar. Bu süreç boyunca, icra memurları borçlunun mülkünü yanlışlıkla 3. bir kişinin mülküyle karıştırabilir. Bu durumda, borçlu veya 3. bir kişi haciz talebinde bulunabilir.

Haciz Talebi Nedir?

İcra memuru tarafından haciz sırasında bir haciz beyanı yapılırsa, icra memuru bunu haciz tutanağına kaydeder. Haciz sırasında durumun tespit edilememesi halinde, haczin gerçekleşmesinden sonraki 7 gün içinde bir talepte bulunulmalıdır. Böyle bir talepte bulunulması halinde icra dairesi alacaklıyı bilgilendirecektir. Alacaklı üç iş günü içinde itiraz etmezse, mülk üzerindeki haciz kaldırılır. Bu, dikkate alınması gereken çok önemli bir durumdur, çünkü süreler kaybedilir.

Üçüncü kişinin istihkak beyanına alacaklı veya borçlu tarafından üç iş günü içinde itiraz edilirse, icra dairesi ilgili dosyayı derhal icra mahkemesine gönderir. İcra mahkemesi dosyayı inceler ve beyanı değerlendirir. Bu incelemede beyanın gerçek, dürüst ve inandırıcı olup olmadığına karar verilir. Mahkeme heyeti ayrıca haciz talebinin yalnızca kesin haczi önlemek için yapılıp yapılmadığını da değerlendirir. Dava açma süresi, mahkeme heyetinin haciz talebinde bulunan üçüncü kişiye seçimini bildirmesiyle başlar.

İhtiyati haciz ve haciz nedir?

Hacizsiz icra, haciz sırasında borçlu veya haciz talep eden farklı olaylardan bağımsız olarak gerçekleşen bir hacizdir. Ürünler gözetim altına, yani bir kayyumun deposuna yerleştirilemez. Haczedilen ürünler, talepte bulunan kişide bırakılır ve icra mahkemesi dava hakkında karar verene kadar tutulamaz.

Haciz durumlarında yaşanan olaylar kimlerdir?

Haciz gerçekleştiğinde mülk borçlunun zilyetliğindeyse, üçüncü kişi dava açma hakkına sahiptir. Bu durumda, dava açabilecek üçüncü kişi, mülk üzerinde hak sahibi olduğunu iddia eden kişidir. Üçüncü kişinin mülkün sahibi olması gerekmez. Dava, üçüncü kişinin mülk üzerinde rehin hakkı olması halinde de açılabilir. Bir alacaklıya karşı da bir el koyma davası açılabilir. Alacaklı, ihtilaflı taşınır veya taşınmaz mal üzerinde haciz koydurmuş olan kişidir.

Bazı durumlarda, birden fazla alacaklı borçluya karşı icra takibi başlatabilir. Birden fazla alacaklı bir araya gelerek icra takibi başlattığında ve aralarında zorunlu bir hareket birliği olduğunda, hacze konu mülk için tahsilatçıların her birine karşı ortak bir beyanda bulunulmalıdır.

Mahkeme tarafından haczedilecek ürünler esasen borçluya ait değildir. Farklı bir ifadeyle, borçlunun üçüncü kişilerin elinde bulunan malları ve alacakları da haczedilebilir. Üçüncü bir kişinin zilyetliğinde bulunan ürünler söz konusu olduğunda, tamamen farklı bir yol izlenir. Bu durumda, haciz talep eden üçüncü kişi alacaklıya beyanını bildirir ve alacaklının haciz işlemi için süre başlar. Böylece alacaklı, üçüncü birliğin söz konusu mülke el koyma beyanına itiraz eder.

Hangi haklar haciz talebine konu olabilir?

Standart algının aksine, haciz davaları her zaman bir mülkiyet beyanı ile birlikte açılmak zorunda değildir. İcra ve İflas Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca, öncelikle rehin hakkına dayalı olarak da haciz davası açılabilir. Yargıtay, tüm haklara ilişkin olarak da haciz davası açılabileceğini kabul etmektedir.

Ana nesnenin ayrılmaz bir parçası olan bir unsur, ayrılsa da yüksek kalitesini azaltacaktır. Genellikle bir şeye el konulması halinde bunun ayrılmaz parçayı da içerdiği kabul edilir. Ayrılmaz parçalara yönelik ayrı bir el koyma talebinde bulunma zorunluluğu diye bir şey yoktur. Aynı şekilde, Yargıtay kararları da bütünleyici parçaların ayrı ayrı haczedilemeyeceğini ortaya koymaktadır. Eklenti, asıl unsurun kullanımına veya yararlanmasına tahsis edilen taşınabilir bir unsurdur. Eklentiler, ana unsurdan ayrı olarak da bağlanabilir. Bir haczin sahibi borçlu ile aynı kişi değilse, haczin kaldırılmasını da talep edebilir.

Özel haklarınızdan bazılarını el koyma davası yoluyla da geri alabilirsiniz. Tapu sicilinde belirli özel hakların şerh edilmesi bu hakları güçlendirebilir. Bu yaklaşımda, güçlendirilmiş özel hakların bir parçası olan önalım hakları, satın alma hakları ve geri alım hakları, görevin bir parçası olarak ileri sürülebilir. Görev davasının Yargıtay tarafından kesin olarak benimsenmemiş olması nedeniyle daha istikrarlı hale geldiğini söylemek mümkün değildir.

Alacak hakkı, bir el koyma beyanına ve doğal olarak bir el koyma talebine konu olabilecek bir diğer hayati haktır. Çalınan veya kaybolan ürünler için de el koyma davası açılabilir. Ürünler mal sahibinin iradesi dışında elinden alınmışsa, mal sahibi bir el koyma davası açabilir. Ürünleri elinde bulunduran kişinin iyi niyetle hareket etmediğini akılda tutmak çok önemlidir.

Haciz işlemleri için hangi mahkeme yetkilidir?

İcra mahkemeleri, el koyma davası ile ilgili anlaşmazlığı karara bağlamak için yargı yetkisine sahip mahkemelerdir. Yetkili mahkeme, icra takibinin yapıldığı veya haczedilen malların bulunduğu yer mahkemesi olarak özetlenebilir. Bunun bir istisnası vardır. İhtilaf konusu malın HMK’nın yetki kuralları kapsamında taşınır mal statüsünde olması halinde, haciz davası taşınır malın bulunduğu yer mahkemesinde açılmalıdır.

Miras sebebiyle istihkak davası açılabilir mi?

Mirasçı, başka bir kişinin zilyetliğinde bulunan miras haklarına ve eşyalarına el konulması için dava açabilir. Miras sebebiyle istihkak davası, mirasın veya malın başkasının zilyetliğinde olduğunun öğrenildiği tarihten itibaren bir 12 ay içinde açılmalıdır.

Mahkemede el koyma davası açmak için zaman kısıtlaması nedir?

İhtilaflı mallara el konulmasından itibaren yedi gün içinde el koyma davası açılmalıdır. Bu yedi günlük süre bir el koyma süresini oluşturur. Yani mahkeme heyeti bunu re’sen dikkate alır. Bu süre dolduktan sonra dava açılması mümkün olmayacaktır. El koyma talebinde bulunan tarafın, süre sınırlamasının aşılması halinde dikkatli olması gerekir. Süre kısıtlaması aşılırsa, ihtilaflı mülkün satışına herhangi bir engel olamaz.

Kanun koyucu, haczi sonradan öğrenen olayların haklarını korumak amacıyla ayrı bir zaman sınırlaması getirmiştir. Farklı bir ifadeyle, haczin daha sonra gerçekleşmesi durumunda, haciz süreci haczin öğrenildiği tarihten itibaren başlayacaktır.

Haciz davası Yargıtay Seçimleri

“Somut olayda , burada hakkımızda daha fazla bilgi edinebileceğiniz tespit edilmiştir. 4. 6.2015 tarihinde yapılan el koyma işlemi 3. bir buluşma için yapılmıştır . İşçi ve birey İki dilli bir tercümandan yararlanmak iyi bir öneridir Haciz için beyanda bulunmam onaylanmadı Üçüncü bir araya gelme merakı . “siz” ifadesinin “siz” anlamına geldiğini söylemeniz gerekecek. Üçüncü Kutlama Davalısı Bu bir beyan değildir. Fon tahsisi İİK Madde 96/3, taleplerin 7 gün içinde yapılması gerektiğini öngörmektedir.
Bir sonraki neden başka bir kişiyi işe almayı düşünmeniz gerektiğinin açıklamaları arasındadır. Davacı alacaklıdır Dava açma yetkisi yoktur İİK m.99 – tahsis edilen miktar için beyan HMK m. 114/h ve 115/2 uyarınca , beyanın bulunmaması nedeniyle beyanın usulden reddi gerekir. Davacı Alacaklının Antalya 11 . İcra Müdürlüğü’ nün 11/06/10 tarihli dilekçesinin HMK 114/h ve 115/2 maddeleri uyarınca dava şartı yokluğu nedeniyle usulden reddine karar verilmiştir. Tarih 2015 Davacı alacaklı 11.6.2015 Meşru bir istihkak beyanı olmadığına dair beyana yardımcı olacak bir delil sunulmamıştır Dava konusu ürünlerin hac zi Davacı alacaklının şikayet tekniği , adli senetlerin sorumluluğu değerlendirilirken dikkate alınmalıdır . Davanın bu haliyle kabulü hatalı olup, yerel mahkeme kararının bozulması gerekmiştir. .”

yargıtaySekizinciHukukDairesi 2016/10373 E...

Meşru bir haczin varlığı bir dava için temel bir durumdur. Nihai karara kadar davanın her aşamasında saygı duyulmalıdır. İcra emrinin kesinleşmesi, bir davanın haciz aşamasına geçmesi ve meşru hale gelmesi için bir ön koşuldur.
Yetkili Feragatnameninnasılalınacağına dairipuçlarınıöğrenmek istiyorsanız ,yetkili tüzel kişiliği sona erdirmek amacıyla tüm alacaklarveborçlu olunan paralar, haklar ve yükümlülükler tasfiye edilmelidir. Ticaret sicili verilerinden uzak olan borçluya karşı yetkili tüzel kişiliğin iptali için dava açılmadan işlemlere devam edilemez. .”

yargıtay SekizinciHukukDairesi 2019/3661 E. 2019/6892 Ok.