Türk mevzuatına göre tahvil, kıymetli evrakın bir alt türüdür. Finansal sistemin birçok alanında, ancak özellikle ticarette vazgeçilmez bir araçtır. Bu ödemeler, geçerliliklerine veya ihraçlarına yol açan temel yetkili ilişkiye bağlı görünmedikleri için özettir. Bu bağlamda tahviller, borç geri ödemesinin kayıtsız ve şartsız kabulüdür. Bu tahvillerin koşulsuz ve niteliksiz olması gerekir. Bir kişiden diğerine akacakları ve geçecekleri için, katı durumlara uyum sağlamaları gerekir.

Aşağıda, değişim ödemeleri konusunda sürekli sorulan bazı soruların yanıtları yer almaktadır.

Ticaret Faturası Nedir?

Değişim ödemeleri tıpkı kredi puanı ödemeleri gibidir. Borçlu olunan nakdi karakterize ederler. Bir fatura düzenlendiğinde, onunla birlikte gelen bağlantı kurulur. Bu faturanın düzenlenmesine yol açan borç ilişkisinin ne kadar meşru olduğuna bakılmaksızın, bağlantı meşru olmaya devam eder. Senedin düzenlenmesine yol açan temel borç ilişkisi bilinmeyebilir. Metin içeriğinden, beyanın senet dışında bir kaynaktan doğduğunu anlamak mümkün değildir. Borçlunun borca ilişkin yasal sorumluluğu, senette belirtilen miktar ile sınırlıdır.

Değişim ödemeleri için belirli bir bağlanma süreci var mı?

Kanunlarımız, değişim ödemelerine özgü haciz yoluyla icra takibi durum ve usullerini düzenlemektedir. Bu ödemelere özgü her bir ortak haciz ve icra takibi, ödemelerin verilmesini sağlayan alt ilişki için yapılabilir. Değişiklik ödemeleri hakkında ortak detaylar sunduktan sonra, devam eden bu icradan bahsedilebilir.

Değişim ödemelerinin yaygın seçenekleri nelerdir?

Bu senetler, yüksek finansal ve dolaşım değerine sahip yetkili evraklardır. Bu ödemelerin önemli bir özelliği, belirli bir miktar nakit bedeli için düzenlenmiş olmalarıdır. Örneğin, ürün tedariki için ödeme yapmak üzere bir değişim faturası düzenlenemez. Değişim ödemeleri, yukarıda bahsedildiği gibi, tetikleyicisi olmayan yetkili işlemlerdir. Özet olmalarına rağmen, bu, düzenlenmesi için yetkili bir gerekçe gibi bir şey olmadığı anlamına gelmez. Yetkili bir ilişki yalnızca bir değişiklik faturası temelinde kurulabilir. Bir faturanın geçerliliğinin iradesi, altta yatan borç ilişkilerinin geçerliliğine bağlı değildir. Değişim ödemeleri yetkili kıymetli evraklardır. Değişim ödemeleri ciro ve tedarik yoluyla devredilebilir. Tersi yapılacaksa, sıra numarası faturada açıkça belirtilmelidir. Bu durumda, fatura kayıtlı hale gelir ve yalnızca alacakların görevine ilişkin hükümlere yanıt olarak yeniden satılabilir. Daha önce de bahsettiğimiz gibi, bu senetler akma esnekliğine sahiptir. Bu ölümcül durum, borçlunun vade tarihinde faturanın kimin elinde olduğunu her zaman bilemeyeceği anlamına gelir. Bir değişim faturasını elinde tutan kişi, vade tarihi geldiğinde borçluya gitmelidir.

Ticarette Ödemeler Yönetmeliği Nerede Düzenlenmiştir?

İş Kanunu’nda kıymetli evraklar başlığı altında etiketlenen para üstü ödemeleri üç farklı türde mevcuttur.

Kaç çeşit değişim ödemesi vardır?

Türk mevzuatı kapsamında üç farklı türde senet bulunmaktadır. Bu üç çeşit şunlardır

  • Değişim faturası, keşidecinin alacaklı lehtar sıfatıyla görünen kişiye olan borcu veya yükümlülüklerinin bir sonucu olarak keşidecinin alacaklıdan olan alacağını ödemesine izin veren bir sözleşmedir.
  • Muhatap diye bir şeyin olmadığı bir senedi gösteren kişi, mevzuatta özel bir hüküm bulunmadığı sürece borçtan sorumludur ve hükümlerine tabidir.
  • Test, hamiline ve muhatap olan finans kuruluşuna da yazılabilir. Bununla birlikte, bu finans kurumu testi onaylayamaz.

Ticari Ödemeler Zamanaşımına Uğrar mı?

İş Kanunu, bir alacaklının ödenmesi gereken miktara dayanarak ileri sürebileceği talepler için zaman aşımı süresini belirler.

Ticari Ödemeler için Zamanaşımı Süresi Nedir?

Sosyal çevrelerde “senet” olarak da adlandırılan bonoların veya zamanında ödenmeyen farklı senetlerin hamili, senetlere özgü haciz yoluyla icra takibi başlatabilir. 3 yıl sonra, hamilin keşideciye karşı ileri sürebileceği talepler zaman aşımına uğrar. Bir test durumunda, hamilin ileri sürebileceği talepler üç yıl sonra zaman aşımına uğrar. İbraz aralıklarının ilişkili olduğu çok önemli bir kelimedir. Çekler, konu yerde ödenmesi halinde konu tarihinden itibaren 10 gün içinde, başka bir yerde ödenmesi halinde ise 1 ay içinde ibraz edilmelidir.

Değişim ödemelerinin bağlanması için durumlar nelerdir?

Başlangıçta, alacağın çoğunlukla bir değişim faturasına dayanması gerekir. Farklı bir ifadeyle, bu devamlılık yalnızca sigorta poliçeleri, çekler ve ödemeler için başlatılabilir. Yalnızca onaylı hamil bu icra hareketini tetikleyebilir ve borçlu fatura için sorumlu olan tek kişi olmalıdır. Fatura ödenmiş bile olmalıdır.

Değişim ödemelerinin özel haczi için nasıl başvurabilirim?

Beyan bir rehin ile güvence altına alınmış olsa bile, senet kelimesi takibi kışkırtmak için kullanılmalıdır. Bu işlev için alacaklı, senetlerin özel olarak haczini talep etmesi gerektiğini açıkça belirtmelidir. Alacaklı ayrıca, takibin dayandığı benzersiz senetleri ve borçluların çeşitliliğinin lisanslı bir kopyasını takibe bağlamalıdır.

Değişiklik ödemeleri için icra takibine itiraz edilebilir mi?

Borçlunun, masraf kararının tebliğinden itibaren itirazda bulunmak için 5 günü vardır. Tebligatın doğru olmaması halinde 5 günlük süre işlemeye başlar. İtiraz, icra dairesinin yetkisi, değişiklik faturası ve bu nedenle üzerindeki imza, borcun maliyeti veya gecikmesi ile de ilişkilendirilebilir. İtirazlar yazılı olarak yapılmalıdır.

Belirli bir değişiklik faturasının bir çek hesabına eklenmesine nerede itiraz edebilirim?

İcra dairesine yapılan tüm itirazlar geçersizdir. İcra memuru itirazı mahkemeye sunmak zorunda değildir. Yargı çevresindeki icra mahkemesi, icra dairesinin bulunduğu yerdeki mahkemedir.

Değişim ödemelerine itirazın konusu nedir?

Bir değişim faturasına itiraz eden borçlu, imzanın kendisine ait olmaması gerektiğini iddia eder. Faturadaki imzaya itiraz edilmemeli, ancak kayıt tartışmalı ise, bu bir tahrifat eleştirisi olarak kabul edilir. Tahrifat itirazı, imzaya yönelik bir itiraz olmamalıdır.

Tek bir 12 ay içinde bir cazibe merkezini nasıl gözden geçirirsiniz?

İmzaya itiraz edilmesi halinde, bir uzman imzanın alacaklıya ait olup olmadığını anlamak için imzayı inceler. İmza itirazı nedeniyle takip kısa süreliğine durdurulursa ve borçlunun itirazı reddedilirse, borçlu inkar tazminatı cezasıyla karşı karşıya kalır ve herhangi bir tazminat alma hakkı yoktur. Alacaklının ağır ihmali ve tehlikeli dini inancı varsa ve borçlunun itirazı kabul edilirse, alacaklı inkar ve mükemmel bir cezaya mahkum edilebilir. Alacaklı genel mahkemelerde dava açmaya karar verirse, davanın sonuçlanmasına kadar geciken tek faktör, süperin toplanmasıdır. İster kıymetli evrak ister hamiline yazılı evrak olsun, bir fatura üzerinde yapılan sahtecilik eylemi sahtecilik suçu kapsamına girer.

Değişiklik faturasına maliyetten ne kadar süre önce itiraz edebilirim?

Yukarıda da belirtildiği üzere, borçlu senetteki imzanın kendisine ait olmadığını iddia ediyorsa, 5 gün içinde icra mahkemesine dilekçe vermelidir. Aksi halde senetteki imza kendisine ait olarak kabul edilebilecektir.

Senede itiraz dilekçesi verildiğinde yargılama sona erer mi?

Brüt satış dışındaki icra takipleri genellikle itiraz halinde mekanik olarak durdurulmaz. Mahkeme heyeti, telafisi mümkün olmayan zararların ortaya çıkabileceği kanaatine varırsa ve itiraz edenin meşru nedenleri varsa, icra takibini kısa süreliğine durdurabilir.

Değişim ödemelerinde borçlu olunan paraya itiraz etmek için gerekçeler nelerdir?

Borçlunun borcu ödemiş olması veya alacaklının borcu ertelemiş olması halinde de itirazda bulunulabilir. Birçok itiraz gerekçesinden biri de borcun zaman aşımına uğramış olmasıdır. Borcun ödendiğini veya ertelendiğini kanıtlayan alacaklı tarafından imzalanmış bir satış faturası veya resmi bir belge, iddiaları göstermek için kullanılabilir.

Değişim ödemelerine yönelik yıkıcı beyan talebinde bulunulabilir mi?

İtiraz sürelerini kaçıran borçlular, borçlu görünmediklerini tespit ettirmek için dava açabilirler. Bu dava icra takibini mekanik olarak durdurmaz. Mahkeme heyetinden icra takibinin durdurulmasını isteyebilirsiniz.

Değişim ödemelerinin haczine ilişkin bir eleştiri yapılabilir mi?

Davanın dayandırıldığı belgenin bir değişim faturası olmaması veya dava edilen kişinin borçlu sıfatına sahip olmaması durumunda, 5 gün içinde icra mahkemesine bir eleştiri sunulabilir.