Kefalet Sözleşmesi

Kefalet sözleşmesi, alacaklıya kefilin özel malvarlığı için kullanılabilecek özel bir malvarlığı güvenliği hakkı verir. Kefalet anlaşmasının imzacısı olarak kefil, borcun ifa edilmemesinden kaynaklanan tüm şansı üstlenir. Bu, borçlu ile alacaklı arasındaki yetkili ilişkinin bir sonucudur. Kefilin borçlunun verimliliğini garanti etmediğine dikkat etmek çok önemlidir; bunun yerine, borçlunun borcunu ödememesi durumunda muhtemelen sonuçlardan sorumlu tutulacaktır. Kefalet sözleşmeleri, halihazırda gerçekleşmiş veya er ya da geç gerçekleşebilecek borçlar için hesap verebilirliği hayal etmek için kullanılabilir. Asıl borç ilişkisinden doğan borç için, alacaklı ve Kefil sözleşmenin taraflarıdır. Bu sözleşme asıl borçluyu kapsamaz.

Kefalet Sözleşmesinin Seçenekleri ve Avantajları Nelerdir

Bir kutlamaya (kefil) borç yükleyen bir tür borç sözleşmesidir. Kefalet anlaşması, borcun her zaman kefile ait olduğunu belirtir. Bu durumda, olaylar kefilin borcu karşılığında bir hızlandırma üzerinde anlaşabilirler.

Kefalet Borcunun Özellikleri

İkincillik: Kefalet borcunun ikincil niteliği kefalet sözleşmesinden kaynaklanır. Sonuç olarak, asıl borçtan bahsedilmeden kefalet sözleşmesinden bahsedilemez. Kefilin borcu asıl borçlunun borcuna bağlı olacaktır. Sözleşmenin devamı sırasında asıl borcun sona ermesi halinde kefilin borcu da sona erebilir. Halefiyeti ortadan kaldıran olaylar arasındaki anlaşmalar hükümsüzdür. Halefiyet ayrıca, sözleşmenin altındaki alacağın devredilmesi durumunda, sözleşme tarafından sunulan hakların mekanik olarak yepyeni alacaklıya gideceği anlamına gelir. Kefalet sözleşmesi ayrıca kefilin yasal sorumluluğunun asıl borçlunun yasal sorumluluğunu aşmamasını sağlar.

Tâbiiyet: Kefalet sözleşmesi ikincil niteliktedir. Alacaklının temel kaygısı, asıl borçludan kararlaştırılan verimi elde etmektir. Kefilin verimliliği, borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde kaybedeceği verimlilik merakı nedeniyle gereklidir. Tuhaf kefalet sözleşmelerinde ikincil nitelik sorgulanabilir. Tuhaf kefalette alacaklının kefilden yardım talep edebilmesi için öncelikle asıl borçluyu takip etmiş ve alacağını tahsil edememiş olması gerekir.

Varyasyonlar Kefalet sözleşmesi kapsamında kefilin üstlendiği borç, asıl borçlunun borcundan tamamen farklıdır. Kefil, borcun ifa edilmemesi nedeniyle alacaklının uğrayabileceği zararın karşılığı olan parayı ödemekle yükümlüdür. Kefaletin geçerliliğine ilişkin irade, asıl borç ile kefalet arasındaki bağlantının incelenmesinden ayrı olarak ortaya çıkar. Kefil, asıl borçludan daha uzun bir vadeye uyabilir ve borç da asıl borçludan farklı bir mevzuata tabi olabilir.

Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

Bir kefalet anlaşmasının var olmasını sağlamak için, mevzuat tarafından belirli koşullar gereklidir. (1) Öncelikle, asıl borç meşru olmalı ve mali bir miktara sahip olmalıdır. Gelecekteki borçlar için ücreti güvence altına almak, ancak borcun kesin olması durumunda mümkündür. (2) Kefilin reşit, ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan bir kişi olması gerekir. Kısıtlı kabiliyete sahip bireyler, belirli bir kariyeri veya yeteneği takip etme hakkı verilmişse ve bu takip için zorunlu olup olmadığına bakılmaksızın bir kefalet anlaşmasına girebilirler. Yetkili danışmanlar, bu şekilde atanan kişiler tarafından bir kefalet sözleşmesinin imzalanmasına rıza gösterebilir. Kayyum olarak atanan kişiler de kayyum tarafından kefil yapılabilir. (3) Mevzuat, onaylı yazılı bir türün gerekliliği ile birlikte belirli koşulların sağlanmasını sağlar. Eşler yasal olarak evli ve evlilik birliği içinde yaşıyorlarsa, diğer eşin kefalete rıza göstermesi gerekir.

Kefalet sözleşmeleri için resmi gereklilikler nelerdir?

Kefalet anlaşmasının geçerliliği için yazılı tür gereklidir. Yazılı olmayan kefalet anlaşmaları hükümsüzdür. Bu başlangıçtan itibaren meşru değildir ve herhangi bir zamanda iddia edilecektir. Karar bu konuda bir kutlamadır. Sözleşme, yasal sorumluluğun azami miktarını, tarihini ve ilgili ise müteselsil kefaleti belirtmelidir. El yazısı ile. Kefaletin miktarı ve tarihi yazılmamışsa, sözleşme geçersizdir. Bununla birlikte, kefaletin türünün veya şeklinin el yazısıyla yazılmaması sözleşmeyi geçersiz kılmaz; yine de meşru olacaktır. Farklı konuların el yazısı ile yazılmasına gerek yoktur. Kefilin yasal sorumluluğu, kefalet anlaşmasında belirtilen en yüksek miktarla sınırlıdır. Kefalet ile güvence altına alınan asıl borç bile açıkça tanımlanabilir olmalıdır. Kefalet sözleşmesi daha sonra değiştirilirse ve değişiklik kefilin yasal sorumluluğunu artıracaksa, değişiklik muhtemelen sözleşmenin resmi gerekliliklerine tabi olacaktır. Değişiklik kefilin yasal sorumluluğunu azaltıyorsa, şekil şartı geçerli değildir.

Kefalet anlaşması için ortağın rızası gerekli midir?

Kefalet anlaşmasının geçerliliği için ortağın rızası gereklidir. Rızanın açık metin içeriğinde olması gerekir. Mahkeme eşlerin ayrılmasına karar verdiyse veya eşler bireysel olarak yaşama hakkına sahipse, karşı eşin rızası gerekli değildir. Eşin rızası, sözleşme imzalanmadan önce veya en azından sözleşme imzalandığında alınmalıdır. Sonraki değişikliklerin meşru olması için eşin rızası gereklidir. Kefil lehine yapılan değişiklikler rızaya tabi değildir.

Kefalet Sözleşmesi Örnekleri

KEFALET SÖZLEŞMESI

Sözleşme Tarihi

/ /

(El Yazısı)

…./…./20…. ……………….. ve ………………… arasındaki borç ilişkisinden kaynaklanan ………………… tarihli ……………… (el yazısı) Yukarıda belirtilen borcu, azami miktarla sınırlı olmak kaydıyla, mahkeme kararına gerek olmaksızın kefil sıfatıyla ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Kimlik Soyadı/İmza

……………..

Kefalet Sözleşmesinin Feshi

Kefalet, kefaleti doğuran sözleşmede belirtilen asli yükümlülük yerine getirildiğinde sona erer.

Kefalet anlaşması on yıl sonra sona erecektir. Bu tespit, bir sözleşmenin daha uzun bir aralık öngördüğü gerçeğiyle geçersiz kılınmaz. Bir sözleşme de on yıl sonra sona erebilir. Ön sözleşme on yıl için akdedilmişse, ek bir on yıl daha uzatılabilir.

Bir kefil gelecekteki bir borç için kefil olmayı kabul ederse ve borçlunun parasal senaryosu kötüleşirse veya kefilin sözleşmenin imzalandığı tarihte düşündüğünden daha kötü bir parasal senaryoda olduğu görülürse, kefil kefaletini iptal edebilir. Bunu alacaklıya yazılı olarak bildirmeleri gerekir.

Kefalet anlaşması belirli bir zaman dilimi için yapılmışsa, kefilin bu sürenin bitiminde yükümlülüklerinden kurtulması gerekir.

Kefaletin süresiz olması halinde kefil, alacaklıya başvurarak alacağını mahkeme yoluyla veya varsa rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip etmesini ve bu takibin anaparanın muaccel olmasından sonra da kesintisiz olarak devam etmesini talep edebilir. Alacaklı, kefilin bu talebini yerine getirmezse kefil kefaletten kurtulur.

Kefil, çalışana süresiz bir güvence vermişse, kefalet sözleşmesini yıllık olarak ve her üç yılın sonunda feshedebilir.

Kefalet Sözleşmesinde Ölmenin Sonuçları

Asıl borçlunun veya kefilin ölümü kefaletin sona ermesi için yeterli değildir.

Kefalet Anlaşması ile teminat altına alınan ana borç

Kefil, kendisine ait olmayan borçlardan sorumlu hale gelecektir. Kefaletin geçerliliği, sözleşme ile teminat altına alınan borcun kesin olup olmadığına bağlı olacaktır.

Asıl borcun tespit edilememesi veya teyit edilememesi halinde kefalet anlaşması geçersizdir. Bir kefalet anlaşması, aynı borç ilişkisinden kaynaklanan birkaç borcu güvence altına almak için de kullanılabilir.

Tamamen Farklı Türde Kefalet Sözleşmeleri

Kefalet çeşitleri, bir kefalet anlaşması müzakere edilirken gerekli bir husustur. Olaylar, borçlunun borcunu ödemeyi reddetmesi durumunda alacaklının kefile başvurabileceği konusunda anlaşırsa veya kefalet anlaşması içinde borçludan borcu almak mümkün değilse, bu tuhaf kefalet olarak adlandırılır. Müteselsil kefalet, asıl borçlunun borcunu ödememesi durumunda alacaklının kefile başvurması durumunda gerçekleşir. Müteselsil kefalet, birkaç kefil olduğunda gerçekleşir. Kefalet, tekil borçtan sorumlu olan kefilin, tekil alacaklının ödeme yapmaması durumunda sorumlu hale gelmesiyle gerçekleşir. Rücu kefaletinde, kefil, borcun bir kısmını yalnızca rücu hakkına sahipse benzersiz alacaklıdan beyan edebilir.