konkordato nedir

Konkordato nedir ve çeşitleri nelerdir? Olağanüstü Konkordato nedir? Nasıl işliyor? Bu yazıda tüm bu soruların yanı sıra konkordatoya dair pek çok farklı sorunun cevabını bulacaksınız.

Konkordato nedir?

Konkordato, borçlu ile tahsilatçılar arasında mahkeme tarafından denetlenen bir anlaşmanın kısa tanımıdır. Bu anlaşmanın tamamen farklı iki içeriği olabilir. İlk olarak, olaylar borcu bitirmek için belirli bir oran ödemeyi kabul edebilir. Borçlunun borcunu taksitler halinde ödemesi halinde görevden alınabileceği konusunda anlaşmak mümkündür. Konkordatolar literatürde borç anlaşmaları veya fasıl anlaşmaları olarak da anılmaktadır. Konkordato, fasıllara tabi olanların yanı sıra yabancı borçlular için de geçerlidir.

Konkordato, borçlunun ve tahsilatçıların her birinin arayışlarını ve isteklerini dikkate alan organize bir muameledir. Anlaşmaya varmak için her iki tarafın da fedakarlık yapması gerekir. Bir kişi, istediği zaman bile borçlu olduğu parayı ödeyemeyebilir. Bu, düzenli olarak yaşam nedeniyle gerçekleşecektir. Bir borçlu tüm borcunu tam ve zamanında öderse, finansal geleceği de ciddi şekilde kırılabilir. Tahsildarlar da alacaklarının tamamını ya da bir kısmını alamayabilirler. Birden fazla alacaklının olduğu durumlarda, bazıları alacaklarını biriktirirken diğerleri katılmak zorunda kalabilir. Konkordato, tarafları uzlaşmaya zorlayarak bunun önüne geçmeyi hedefler.

Konkordato, bir hükmü uygulamak için bir teknik olmayacaktır. Gerçek şu ki, tahsildarların bir borçluyu takip etmesi için bir teknik değildir. Bu süreç, borçlunun olası icra takiplerinden ve fasıllardan uzak durmasına yardımcı olur.

Çeşitli konkordato türleri nelerdir?

Çeşitli konkordato türlerini iki sınıfa ayıracağız: icra stratejileri ve icra süreleri. İcra zamanına göre konkordato türleri iflas dışı konkordatoları, fasıl konkordatolarını ve malvarlığının terki konkordatolarını kapsar. Konkordatolar, konkordatonun türüne göre kategorize edilir. Bunlar; tenzilatlı konkordatolar, süreli konkordatolar ve karma konkordatolardır.

A) İfa zamanına göre konkordatolar

1 – İflas Dışı Konkordato: Borçlunun teklifi gündemdedir. Bölümden geçen bir kişi, bölüm için başvurmadan önce bir konkordato anlaşması sunabilir. Bu teklifin tahsilatçılar tarafından kabul edilmesi ve borçlunun bölümden mahrum kalmasını önlemek için bir mahkeme tarafından yetkilendirilmesi gerekir.

2- Bölüm İçi Konkordato: İflas ettiği söylenen borçlunun yeniden yapılandırılıp yapılandırılamayacağının sorgulanmasıdır. Borçlu, “müflis” sıfatından kurtulmaya ve borçlarını yeniden yapılandırmaya çalışmaktadır. Tüm bölüm hükümlerinin ve cezaların kaldırılması amacıyla, mahkeme heyeti konkordatoyu onaylamalıdır. Bu muamele, bölümün başlangıcı ile paranın dağıtımı arasındaki süre boyunca iflas eden kişiye açıktır.

3 – Malların Terki Yoluyla Konkordato Bu türde, borçlu mallarını tahsilatçılara devreder. Borçlu böylece borçtan kurtulabilir ve er ya da geç fasıldan uzak durabilir. Tahsildarlar, yetkili prosedürlere uygun olarak mülklerini tasfiye eder. Tahsildarlar daha sonra elde ettikleri parayı alacaklarını tahsil etmek için kullanabilirler.

Konkordatolar, Konkordato Türüne göre kategorize edilir:

1 – İndirim: İmtiyazlı olmayan tahsildarlar, yetkili prosedürlere uygun olarak taleplerinin belirli bir oranından feragat edebilirler. Bu tanımlama ile tanınır. Borçlu, feragat edilen faiz oranının yanı sıra tüm alacaklarını ödeyerek borcunu ortadan kaldırır.

Konkordato 2: Alacaklı, borçluya borcun tamamını ödemesi için belirli bir süre verir ve ödenmesi gereken tutarda herhangi bir indirim yapmaz. İİK’nın 305. maddesi uyarınca borçlunun malvarlığına uygun hareket etmesi gerekir. Bu yöntemle borcun tamamının ödenmesi halinde konkordato oranı sorgulanmayacaktır.

Bu durumda, borçlunun kritik bir malidurumiçinde olması gerekir. Bu durumda, masraf karşılığı hem oranlı konkordato hem de süreli konkordatodan oluşur. Alacaklı, alacak miktarının belirli bir oranını sunar ve borçluya kalan yarısı için bir süre sağlar.

Olağanüstü konkordato nedir?

İflas dışı konkordato olarak da adlandırılan olağanüstü konkordato, bir fasıl kararı verilmeden önce kullanılan bir konkordatodur.

Herkes fasıl mevzuatına tabi görünmese de, yetkili veya saf birey olarak konumu ne olursa olsun ve kurumsal bir birey olup olmadığına bakılmaksızın herkes konkordato başvurusunda bulunabilir. Fasıl yapamayacak kişiler konkordato başvurusunda bulunamazlar. Bununla birlikte, uygulamada, kendilerini iflas etmemiş bulan kişiler genellikle konkordato sürecine başvurmazlar. Genellikle, bölümden geçen bireyler, bölümden uzak durmak amacıyla garip konkordatoya başvuracaklardır. Bu nedenle iflas karşıtı konkordato olarak bilinir.

Olağanüstü Konkordato Mahkemesi, güvenilir ve onaylanmış bir mahkeme salonudur

Borçlu fasıldaysa ve bu süreçten yararlanmak istiyorsa, işletmenin merkezindeki, yani endüstriyel uygulamanın yürütüldüğü yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi yetkili ve onaylı mahkemedir. Borçlu bölümden geçmeyecekse, borçlunun ikamet ettiği yerdeki İlk İş Mahkemesi yetkili ve onaylanmış mahkemedir. Yetkili yerin bulunduğu yerde herhangi bir Asliye Ticaret Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi yetkili mahkeme olacaktır.

Kimler Konkordato Başvurusunda Bulunabilir?

İcra ve İflas Yönetmeliği’nin 285. maddesi kimlerin konkordato başvurusunda bulunabileceğini tanımlamaktadır. “İlgili hüküm uyarınca her bir borçlunun yetkili kişi veya hizmet sağlayıcı olup olmadığına bakılmaksızın bütün gerçek kişiler konkordato başvurusunda bulunabilir. Bununla birlikte, konkordato alacaklı tarafından talep edilirse, borçlunun fasıla tabi olması gerekir. Tahsildarlar iflas etmemiş borçlular adına konkordato talep edemezler.

Konkordatodan yararlanma koşulları nelerdir?

Konkordato, borcunu zamanında ödeyemeyen veya ödeyememe tehlikesi altında olan bir borçlu tarafından da talep edilebilir. Konkordato belirli bir aciz hali gerektirmez. Gerçek şu ki, aciz hali sürekli bir yoksunluk halidir. Bununla birlikte, kısa süreli bir yoksunluk hali de uygulama için yeterli olabilir. Sürekli bir iflas durumunda, bir ön girişim veya maliyet planı oluşturmak mümkün değildir. Borçlu kısa süreli paraya ihtiyaç duyuyorsa, masraf için ucuz bir süre verilmesi veya borcun taksitlere bölünmesi halinde konkordato talep edebilir.

Rehinli alacaklar için özel bir istisna yapılır. Alacak rehinli ise, tahsilatçılardan ayrıca sadece cihazı kabul etmeleri istenir.

Konkordato Süreci Nasıl İşliyor?

1850’den beri Türk mevzuatının bir parçası olan konkordato, 2018 yılında fasıl erteleme sistemindeki sorunları ele almak için değiştirildi. Bu değişiklikler ile erteleme müessesesi kaldırılmıştır. Konkordatolar, işlerini kaybeden ancak kötü niyetli olmayan dış veya iç unsurların bir sonucu olarak borçlarını ödeyemeyen kişileri korumak için kullanılır.

 1. Tüketici ile şirket arasında bir gizlilik anlaşması hazırlanır.
 2. Konkordato girişimleri, her firma için bir ön durum değerlendirmesi ile tasarlanır.
 3. Bu girişim, bir mülk envanteri ve bir alacak tablosu ile birlikte İlk Durum İş Mahkemesine sunulmalıdır.
 4. Mahkeme heyeti 3 aylık geçici mühlet verir ve kısa süreli bir konkordato komiseri atar.
 5. Komiser, geçici mühlet boyunca şirket hakkında bir rapor hazırlayacaktır.
 6. Çoğunlukla rapora dayanarak, mahkeme heyeti bir yıla kadar nihai bir mühlet verebilir.
 7. Mühlet verme seçeneği ile bir tahsildarlar kurulu oluşturulur.

Yetkili mahkeme heyeti incelemeleri kabul ederse, konkordato söylenir. Mahkeme heyeti bu incelemeleri onaylamazsa, bölüm gerçekleşir.

Konkordato talebinde bulunurken dilekçeye hangi evraklar eklenmelidir?

Konkordato talepleri mahkemeye sunulan bir dilekçe ile yapılmalıdır. Bu dilekçe evrak ve parasal incelemeleri içerecektir. İİK’nın 286. maddesinde hangi evrak ve parasal incelemelerin ilgili olduğu belirtilmiştir. Mahkeme heyeti bu dilekçeyi ekleri ile birlikte alacak ve konkordato talebinde bulunacaktır.

Mahkeme heyetine sunulan birincil belge ön girişim olacaktır. Konkordato teklifi, mahkeme heyetine sunulacak birincil belgedir. Mahkeme heyeti, borçlunun mal varlığını gösteren belgeleri almalıdır. Mahkeme heyeti ayrıca, borçlunun bilgi tutması gerekiyorsa, mevzuatın gerektirdiği evrak ve defterleri de almalıdır. Dilekçe ayrıca tahsilatçıların bir envanterini ve taleplerini gösteren bir tabloyu da içermelidir. Ayrıca, varsa, alacaklı için arzunun durumunu da belirtmelidir.

Masa ayrıca dilekçeye de bağlanmalıdır. Tahsildarların, borçlunun fasıl ilan etmesi halinde elde edeceklerine güvenebilecekleri şey ile çoğunlukla konkordatoya dayalı olarak elde edecekleri şeyi karşılaştırır. Ön girişim. Borçlu, denetim raporunu ve ön girişimde yapılan teklifin gerçekleştirilebileceğine dair güvence veren öncülü bağlamalıdır. Yasal yönergelerimiz, bu denetim raporunu düzenleyen kuruluşun yerine getirmesi gereken gereklilikleri belirtir. Bu denetim raporu küçük şirketler için zorunlu değildir.

Dilekçeye bağlanması gereken evraklar yalnızca İcra ve Bölüm Kanunu’nda belirtilmeyecektir. Borçlu ayrıca Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan esaslara da uyum sağlamalı ve kurallarda öngörülen evrakları mahkeme huzurunda sunmalıdır. Borçlu, dava dilekçesine eklediği ve mahkeme tarafından talep edilen evrakın yanı sıra, konkordato işlemleri sırasında mahkeme veya konkordato harcı tarafından talep edilen farklı evrakı da sunmalıdır.

Evrakta yer alan parasal incelemeler 45 takvim gününden daha eski olmamalıdır. Buna dikkat etmek çok önemlidir. Başka herhangi bir durumda, parasal incelemeleriniz değerlendirilmeyecektir.

Mühürleme Yazılımının Analizi ve Geçici Çözüm

Mevzuatın gerektirdiği evrak veya bilgiler başvuruda mevcutsa, mahkeme heyeti anında geçici mühlet verir. Mahkeme heyeti, başvuruyu yalnızca türüne göre inceler ve evrakların eksik olup olmadığına odaklanır.

Geçici süre 3 ay için verilmiştir. Bu sürenin bitiminden önce talep edilmesi halinde 2 ay daha uzatılabilir. Bu talep borçlu tarafından yapılabileceği gibi geçici komiser tarafından da yapılabilir. Borçlu tarafından talep edilmesi halinde, geçici komiser tarafından bildirilen görüş dikkate alınır. Geçici mühletin süresi 5 aydan fazla olamaz.

Konkordato İlanı

Ticaret Sicil Gazetesi’nde ve Basın Ticaret Şirketi’nin resmi web sitesinde, tahsilatçıları hizmetle ilgili olarak bilgilendirmek için bültenler yayınlanır. Bu bültenlerin, tahsilatçılara hizmetle ilgili bilgi vermesi beklenir.

Tahsilatçılar, geçici mühlet talebinin kabulü ve uzatılmasına ilişkin kararlara karşı yetkili başvuru hakkına sahip olmamalıdır. Bununla birlikte, kararı veren mahkemeye başvurabilirler. İtirazlar için 7 günlük süre, seçimin ilan edildiği tarihten itibaren başlar. Tahsildarların itirazları, geçici mühlet kararının borçlunun parasal durumunu iyileştirmeye yardımcı olmayacağı, konkordatonun uygulanamayacağı veya mevzuat uyarınca gerekli evrakların sunulmadığı yönünde de olabilir.

Konkordato başvurusu kabul edilirse ne olur?

Başvurunun kabul edilmesi halinde, kısa süreli bir mühlet verilebilir. Anlık mühletin önemli bir sonucu, borçluya yönelik her bir icra takibinin askıya alınması ve borçluya karşı yeni bir takip başlatılmaması olabilir. Size karşı yanlışlıkla bir takip başlatılmış olması durumunda, itiraz edebilir ve takibin durdurulmasını veya iptal edilmesini sağlayabilirsiniz. İcra yasağı mutlak olmayacaktır. İcra yasağının üç istisnası vardır: haciz işlemleri, işletme ve nafaka havaleleri. Rehinli mallar velayet altına alınamaz veya haciz işlemlerinde teklif edilemez.

Geçici muhafaza emri ile, alacaklının mallarının güvenliği ve korunması için mahkeme heyetinin zorunlu gördüğü tüm önlemler de alınabilir. Bu, muhtemelen alacaklının kendilerine zarar verebilecek eylemlerde bulunmasını engellemeyi de kapsayacaktır. Bu, HMK hükümlerine uygun bir ihtiyati tedbir kararı değildir. Bu tedbir, ihtiyati hacze benzer şekilde, icra hukuku kurallarına özgü kısa süreli bir yetkili güvenliktir.

Konkordato komiserliği nedir?

Mahkeme heyeti nihai mühlet kararını verdikten sonra dosyayı bir komisere havale eder. Bu kişi konkordato komiseri olarak adlandırılır. Komiser, mahkeme onayı için gerekli prosedürleri belirli bir zaman dilimi içinde tamamlamalıdır. Komiser daha sonra dosyayı raporla birlikte bir çağrı için mahkeme heyetine geri gönderir. İlk Derece İş Mahkemesi, Komiserin eylemleriyle ilgili şikayetleri alır. Şikayetlerle ilgili nihai kararı mahkeme heyeti verecektir. Komiserin yerine getirmesi gereken görevler aşağıdaki gibidir.

 • Konkordatonun tamamlanmasına katkıda bulunmak.
 • Borçlunun işlemlerini denetlemek.
 • Mevzuat kapsamında kendisine verilen görevleri yerine getirmek.
 • Mahkeme heyeti, verilen süreler boyunca talep edilen konular hakkında bir ara rapor sunmanızı isteyecektir.
 • Tahsildarlar meclisi ilerleme konusunda sık sık bilgilendirilmelidir.
 • Talep üzerine, bir konkordatonun ilerleyişi veya borçlunun mevcut parasal durumu hakkında farklı tahsilatçıları bilgilendirin.
 • Ayrıca, mahkeme tarafından emredilen farklı görev ve prosedürleri de yerine getirmeniz gerekebilir.
Daimi Olmayan Konkordato Komiseri Nedir?

Bu durumda, mahkeme heyeti geçici mühlet kararı ile birlikte geçici veya geçici komiserler atayacaktır. Geçici komiserin öncelikli görevi konkordatonun başarı şansını ve ön girişimin fizibilitesini değerlendirmektir.

Cihaz bölümü bile karmaşıktır ve özel bilgi gerektirir.