mala zarar verme cezası

Türk Ceza Kanunu’nda mala zarar verme, farklı bir kişiye ait bir malın tahrip edilmesi, yok edilmesi, kullanılamaz hale getirilmesi veya kirletilmesidir. Mala zarar verme suçu, farklı bir bireye ait bir hayvanı öldürmek, malını kullanılamaz hale getirmek veya değerini azaltacak şekilde davranmak şeklinde gerçekleşebilir.

Mala Zarar Verme Suçlarının Şartları

Mülke zarar verme suçları, mülkiyete ilişkin yetkili hakkı korur. Taşınır veya taşınmaz her türlü mülk, bir suçun konusu olabilir. Bu, mağdurun telefonunu, otomobilini veya nesnesini içerebilir. Bu suç ayrıca, mağdurun konu ürünü, telefon kulaklığı veya otomobili gibi yan ürünlerin yaralanmasını da içerir.

Mala zarar verme suçunun işlenebilmesi için eylemin kasten gerçekleştirilmesi gerekir. İhmal nedeniyle başka bir kişinin mülkü kırılırsa, mala zarar verme suç değildir. Eylem bilerek ve isteyerek gerçekleştirilmelidir. Kırılan unsur başka bir kişinin mülkü veya bir hayvan olmalıdır. Bir kişinin kendisine ait bir mülke zarar vermesi suç olarak değerlendirilmez.

Suç, zorunlu olmayan eylemler kullanılarak işlenmiştir. Bu da birkaç seçeneğin sergilendiği anlamına gelir. Tüm bu eylemlerden biri bile suç teşkil eder.

Mala Zarar Verme Suçu Nasıl İşlenir?

Yönetmelikte mala zarar verme suçunun işlenme yöntemleri sıralanmıştır. Bu tanıma göre, mala zarar verme suçu aşağıdaki yöntemlerle işlenebilir:

 • Yıkım
 • Yok etmek
 • Yok etmek
 • Bozmak
 • Elde edilemez
 • Hava kirliliği
 • Bir ev hayvanına zarar verme veya öldürme eylemi

Kolay mala zarar vermenin cezası

Mağdurun şikayeti üzerine, mala zarar verme suçu basit bir yöntemle işlenirse, fail 4 aydan üç yıla kadar hapis cezasına veya çok büyük bir cezaya çarptırılır. Fail, hırsızlık suçunun işlenmesi halinde de cezalandırılabilir.

Mala zarar verme: Koşullar ve ceza

 • Kamu kurum ve kuruluşlarına ait, kamu hizmetine tahsis edilmiş veya kamunun kullanımına ayrılmış her türlü mülk.
 • Saf afetler için ayrılmış mülkler
 • Devlet ormanı tanımı, dikilmiş olsalar bile herhangi bir kereste veya asma için geçerli değildir.
 • Grev veya lokavt süresince kullanılmak üzere personele veya işverenlere veya bunların sendikalarına veya Konfederasyonlarına ait olan veya bunlara tahsis edilen her türlü teçhizat ve mülk
 • Genel kamu sektörü, siyasi etkinliklerin, uzman kuruluşların ve yüksek kamu kurumlarının binalarını ve mülklerini kişiselleştirebilir veya kullanabilir.
 • Bir kamu görevlisi, işyerini kaybetmiş olsa bile, bir görevlinin malına zarar vermekle suçlanabilir.

Bu durumda, 4 yıla kadar hapis cezası da verilebilir.

Mala Zarar Verme Suçunun Unsurları

Mülke zarar verme suçu, patlayıcı veya yanıcı maddeler yakarak veya kullanarak ya da kendinizi daha kritik cezalara maruz bırakarak işlenirse ceza bir kat artırılır. Suçun kamu şirketlerinin, iletişimin veya ulaşımın aksamasına neden olması halinde ceza artırılır.

Suç Olarak Mala Zarar Verme ile Hırsızlık

Her suçun konusu aynıdır ve her biri aynı yetkili değere sahiptir. Her bir suç aynı mülke karşı işlenmişse, fail hırsızlıkla suçlanır. Suçun faili, yalnızca aynı mülke karşı işlenip işlenmediğine bakılmaksızın kovuşturulacaktır.

Mülke zarar verilmesi durumunda, cezalarda indirim ve özel cezasızlık söz konusudur.

Bazı durumlarda, mala zarar verme suçunun cezası yarıya indirilir. Bazı durumlarda, mala zarar verme suçunun cezası da azaltılabilir.

Suçun eşe, vasiye veya küçük çocuğa, evlat edinilen küçük çocuğa veya evlat edinene karşı işlenmesi ya da suçun bir akrabaya karşı işlenmesi halinde fail cezalandırılmayacaktır.

Uzlaşma ve Etkin Pişmanlık. Mala Zarar Verme Suçunda Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Para Cezası.

Uzlaşma, mala zarar verme suçunun temelini çözmeye yönelik tek stratejidir. Uzlaşma bu nedenle yüksek bir önceliktir. Suçlu pişmanlığını ortaya koyar ve mağdura kovuşturmanın başlangıcından önce tazminat öderse, ceza üçte ikiye kadar azaltılabilir.

Suçlu iki yıldan daha az bir ceza alırsa, kararın açıklanmasının geri bırakılması da düşünülebilir. Suçun sınırları boyunca adli muazzamlık da uygulanabilir. Bu durumda ek hapis cezası uygulanmaz.

Mülkiyet Yaralanması Suçları: Şikayette Bulunmanın Kolay Yöntemleri ve Zamanaşımı

Şikayet şartı, mala zarar verme suçunun esasen en temel türünün kovuşturulması için bir gerekliliktir. Hem fail hem de mağdur, zararın tespit edildiği tarihten itibaren altı (altı ay) içinde uygun bir şikayette bulunma hakkına sahiptir. Mala zarar verme suçunun zamanaşımı süresi 8 (sekiz) yıldır.

Yargıtay’ın Mala Zarar Verme Suçuna İlişkin Kararları

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 7/2 maddesi uyarınca: “Suçun işlendiği zaman yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri ile sonradan yürürlüğe giren mevzuat hükümleri farklı ise, failin lehine olan mevzuat uygulanır ve infaz olunur.” Aynı Mevzuatın 253. Maddesinin 35. Maddesi ile değiştirilen Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 254. Maddesi uyarınca. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tebliğnamesi, 35 sayılı Kanun’un 35. maddesinde belirtilen düşünce ve usullere uygun olarak, sanığın tamamen farklı bir katılan X’e karşı işlediği mala zarar verme suçu nedeniyle uzlaştırma işlemleri tamamlandıktan sonra sonucuna göre sanığın yetkili konumunun yeniden belirlenmesi gerektiği gerekçesiyle sanık lehine olan düzenlemenin bozulması talebine dayanmaktadır. Dosya içeriği yerinde görüldüğünden, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kanun yararına bozma istemine dayanan ihbarnamesinin öncelikle kabulüne karar verilmiştir. 5271. Yargıtay Onüçüncü Hukuk Dairesi (2020/10563 E. – 2020/11582 K.)

Mala zarar verme suçu oldukça yaygındır. Bir dava durumunda herhangi bir hak eksikliğinden uzak durmak için bu konuda uzman bir avukattan tavsiye almak çok önemlidir.