baba öldü anne sağ iken miras paylaşımı

Miras Paylaşımı, bir kişinin ölümünden veya yokluğundan sonra geride bıraktığı malların birçok mirasçı arasında kararlaştırılan dağılımıdır. Miras bırakan tarafından herhangi bir mirasçı atanmamışsa, miras tüm yetkili mirasçılar arasında eşit olarak paylaştırılır. Türk Medeni Kanunu, mirastan alacakları payların yanı sıra yetkili mirasçıları da belirtir.

Yetkili mirasçılar arasında miras paylaşımı

Miras, mevzuata uygun olarak birçok yetkili mirasçı arasında paylaştırılacaktır. Yetkili mirasçılar bir sonrakine göre paylaştırılır:

Birinci derece mirasçılar, bir miras bırakanın alt soyu, yani çocuklarıdır. Çocuklar da eşit mirasçılardır. Miras bırakandan daha önce ölen çocukların altsoyları, mirasla ilgilenmek için onların yerine geçer. Eşi ölen ve halen 5 çocuğundan 4’üne ve ölen küçük çocuğunun üç torununa sahip olan bir kişinin mirası, 5 çocuğu arasında eşit olarak paylaştırılır. Kendisinden önce ölen çocuğun payı ise üç torunu arasında paylaştırılır.

Babası ve annesi mirasçı. Her biri eşit derecede mirasçıdır. Eğer anne ve baba mirasçıdan önce ölürse, onların soyundan gelenler veraset yoluyla onların yerini alır. Bir tarafta hiç mirasçı yoksa, miras eşit olarak paylaştırılır.

Büyükanne ve büyükbabalar, baba ve anne ve hiç torunu olmayan mirasçıların torunlarıdır. Her biri eşit derecede mirasçıdır. Miras bırakandan önce ölen büyükanne ve büyükbabaların torunları, herhangi bir aralıkta onlara halef olurlar. Miras bırakandan önce ölen anne veya baba tarafından bir büyükanne veya büyükbabanın altsoyu yoksa, pay bu taraftaki mirasçılara gider.
Eğer anne ya da baba tarafından iki büyükanne ya da büyükbaba çocuktan önce ölmüşse ve torunları yoksa, miras diğer taraftaki çocuklara kalır.

Hayatta kalan bir eş yoksa ve büyükanne ve büyükbabalardan biri mirasçıdan önce ölürse, o zaman onun payı o küçük çocuğa gidecektir.

Babalık yoluyla, evlilik dışı doğan ve babalığı kabul edilen veya bir seçimin tercihiyle kurulan kişiler, evli akrabalar gibi miras alırlar.

Eğer baba hayatta değilse ve anne yaşıyorsa, miras paylaşımı mümkündür.

Hayatta kalan ortak, mirası miras bırakandan sınıfına göre aşağıdaki oranlar dahilinde alacaktır:

  • Mirasçılarla birlikte miras alırsa, mirasının 4’te 1’ini elde edecektir.
  • Mirasçı, mirasçının anne ve babasıyla birlikte miras alırsa, mirasın yarısını alır.
  • Mirasçı, büyükanne ve büyükbabası ve çocukları ile birlikte miras alırsa, ortak mirasın 4’te 1’ini alır. Eğer onlar yoksa, eş mirasın tamamını alır.

Evlatlık ilişkisinde miras paylaşımı ve devlet mirası

Evlat edinilen çocuklar ve onların soyundan gelenler, evlat edinenden kan yoluyla miras alırlar. Bunun yanı sıra, evlat edinilen küçük çocuk kendi ailesinden miras alır. Evlat edinen anne, baba ve akrabalar çocuğa mirasçı olma hakkına sahip değildir.

Vefat eden ve mirasçısı olmayan kişilerin mirası devlete geçer.

Miras paylaşımı davası

Her mirasçı, mevzuat veya sözleşme gereği ortaklığı devam ettirmekle yükümlü olana kadar, istediği zaman mirasın paylaştırılmasını talep edebilir.
Her mirasçı, sulh hukuk mahkemesinden mirastaki malların ayni olarak veya bu mümkün değilse satış yoluyla paylaştırılmasını talep etme hakkına sahiptir. …. Mümkünse, seçim, mülkün tamamını ve mülk içindeki tüm mülkleri göz önünde bulundurduktan sonra, her taşınmaz mülkü birçok mirasçı arasında paylaştırarak mülkü böler. Seçici, bir mirasçıya verilen her taşınmazın değerindeki farkı nakit ödeyerek telafi edecektir. Bu yaklaşımla miras paylarının eşit olması sağlanır.

Sulh Hakimi, hızlı dağıtım bir mülkün veya mirasın değerini önemli ölçüde azaltacaksa dağıtımı erteleyebilir. Bu seçim mirasçının talebi üzerine yapılır.

Miras alabilecek doğmamış bir çocuk varsa, mirasın paylaşımı ertelenir. Annenin çok ihtiyacı varsa, mirastan yeni doğan doğana kadar konut faturalarını karşılamasını isteyebilir.

Miras paylaşımında müşterek mülkiyetin paylı mülkiyete dönüştürülmesi

Sulh Hakimi, karşı mirasçıları kendisi tarafından belirlenen bir süre içinde itirazlarını sunmaya davet edecektir. Belirlenen süre içinde müşterek zilyetliğin devamını veya bölünmesini haklı çıkaracak bir itiraz gelmezse, Sulh Hakimi mülkün müşterek zilyetliğinin paylı zilyetliğe dönüştürülmesine karar verecektir.

Miras paylaşımında birlikte yaşayanların hakları

Miras bırakan öldüğünde, miras, miras bırakanla birlikte yaşayan veya miras bırakan tarafından bakılan bireyin konut ve bakım faturalarını karşılamak için kullanılabilir.

Miras Payı Davalarında Zamanaşımı ve Yetkili Mahkemeler

Miras bırakanın mirasına hükmeden sulh hukuk mahkemesi, mirasın paylaşımı davasına bakmaya yetkili mahkemedir. Miras ortaklığı devam ettiği sürece mirasın paylaşımı davası açılabilir.