muhdesatın aidiyeti

Yükümlülükler zaman dilimi, çalılar, evler, barakalar ve depolara eşdeğer mülkleri açıklamak için kullanılır. Bir arsa üzerinde. Kamulaştırma ve mülksüzleştirme davasında davacı, arsa üzerinde bulunan mülkün zilyetliğini göstermek için dava açar.

Sırada, tehlikenizi azaltmanın en basit yöntemlerinden birkaçı var. Yıkılmış bir binaya sahip olmak Kimler dava açabilir?

Arazinin mülkiyetine sahip olduğunu iddia eden kişi, tapu sicilinde listelenen tüm arazi sahiplerine karşı bir dava açmalıdır. Yükümlülük için anlaşan ev sahipleri (yani davacı, yükümlülüğün sahibidir.

Sırada, tehlikenizi azaltmanın en basit yöntemlerinden birkaçı var.Bir mülkün zilyetliğini öğrenmek için hangi mahkemede dava açılabilir?

Bu davada yetkili mahkeme asliye hukuk mahkemesidir. Arsanın bulunduğu yerdeki mahkeme yetkili mahkemedir. Örneğin Kadıköy’de bir arsa için ortaklığın giderilmesi davası açılmıştır. Arsanın ve evin kendisine ait olduğunu düşünen bir kişi dava açmalıdır. Arsa mülkiyetinin tespiti davası İstanbul Anadolu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülür. Dava, takyidatın zilyetliğine razı olmayan tapu malikine karşı açılmalıdır.

Bir zilyetliğin devri davasından sonra ne olur?

Mahkeme kararı, takyidatın kime ait olduğunu belirler. Dava kabul edilirse, mal sahibinin hakları tapunun beyanlar hanesine kaydedilir. Bu hakkın geniş bir kapsamı yoktur ve yalnızca mal sahibi tarafından kullanılabilir. Arazi sahipleri, mahkeme tarafından takyidatın sahibi olduklarının tespit edilmesi halinde tazminat veya kredi puanı alma hakkına da sahip olabilirler.

Zilyetliğin İradesine İlişkin Harçlar ve Yargılama Faturaları

Bu durumlarda, orantılı ücretler söz konusudur. Herhangi bir bedel yoktur. Bedel, öncelikle taşınmazın değeri ve bu değerin tespitinde davayı açan davacının payı esas alınarak hesaplanır. Dava kabul edilirse, hukukçunun ücreti, öncelikle hukukçunun tarifesine göre davacı lehine karar verilir. Davanın kabulü halinde, dava masrafları tapu maliklerinden hisseleri oranında tahsil edilebilir.

Takyidat sahibinin zilyetliği tespit etmek için dava açması çok önemli olabilir. Ortaklığın giderilmesi için dava açmazlarsa, arazi geliştirme haklarını kaybedebilirler. Takyidat sahibinin kim olduğunu öğrenmek için davada sizi temsil etmesi için bir avukat kiralarsanız, haklarınız korunabilir.