Ödeme Emrine İtiraz Süresi

Ödeme emrine itiraz, alacaklının talebi üzerine icra dairesi tarafından gönderilen harç emrine yönelik bir itirazdır. Ücret emri, bir mahkeme kararından sonra da gönderilebilir. Bu durumda herhangi bir itiraz mümkün değildir. İcra takibine itiraz etmek için, icra takibinin devam etmesi ve bir ilam veya kambiyo sen etleri için seçilmiş bir haciz kullanılmaması kullanılabilir.

Bir ücret emrine itiraz etmenin yeri ve yolu nedir?

Bir borcun bir ücret emrinde yazılı olmasının, borcun ödendiği anlamına gelmediğini belirtmeniz gerekecektir. Ücret emrini alan kişi borcun gerçek olmadığını iddia ederse, itiraz etmesi gerekir. İtiraz, dosyayı elinde bulunduran icra dairesine yapılmalıdır. İtiraz dilekçesinde itiraz gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Genellikle bir imzaya, icra memurunun yetkisine veya borca itiraz edilir. İtirazın zamanında yapılıp yapılmadığına dosyanın bulunduğu icra dairesinin müdürü karar verir. İcra dairesine gitmek yerine, itirazınızı masrafları size ait olmak üzere mektupla da yapabilirsiniz.

Harç kararına ilişkin nelere itiraz edebilirsiniz?

İtirazları aşağıdaki genel başlıklar altında kategorize edebilirsiniz:

  • Borç itirazı
  • Yetki İtirazı
  • İmza itirazı
  • Zaman çubuğu muhalefeti

Ücret kararına itiraz süresi

İtiraz, yetkili aralık boyunca yapılmalıdır. İlamsız icraya ilişkin itirazlar, harç kararının tebliğinden itibaren 7 gün (yedi gün) içinde yapılmalıdır. İcra yalnızca değişiklik ödemelerinin haczi yoluyla yapılıyorsa, itirazın ücret emrinin tebliğinden itibaren 5 (beş) işletme günü içinde yapılması gerekir. Ücret emri, itiraz için daha uzun bir aralık belirleyebilir. Şu anda hesapladığımız aralıklar boyunca herhangi bir itiraz yapılmazsa, devam eden nihai hale gelir. Borçlunun mücbir sebepler nedeniyle ücret emrine itiraz etmemesi sonucunda devam eden işlem kesinleşirse, mücbir sebep ortadan kalktıktan veya etkisi ortadan kalktıktan sonra üç (üç) iş günü içinde itiraz yapılacaktır.

Ücret kararına itiraz ederseniz ne olur?

Ücret emrine itiraz ettiğinizde, devam eden süreç robotik olarak durur. Alacaklı hem itirazın kaldırılması için dava açabilir hem de varsa itirazın iptalini isteyebilir. İtiraz haksız ise borçlunun muhtemelen icranın geri alınması için tazminat ödemesine karar verilecektir. Borçlu, davadan doğan yargılama giderleri ve avukatlık masraflarından da sorumlu olabilir.

İcra hukuku alanında uzman bir avukatın harç kararına itiraz etmesi sizin yararınıza olacaktır. Aksi takdirde icra tazminatının reddi, ilam harcı ve itiraz süresinin geçmesi gibi haklarınız da ihlal edilebilir.

Yargıtay’ın Harç Kararına İlişkin Kararları

Ücret talimatı, banka kartı ekstresi veya hesap ekstresi ile birlikte gönderilmemiştir. Alacaklı finans kuruluşunun danışmanı da bu görüştedir. İİK m. 58/3 uyarınca; alacak bir belgeye dayanıyorsa, bu belgenin aslının veya alacaklının yasal temsilcisi ya da alacaklı tarafından borçlu olunduğuna izin verilen miktara eşit veya daha fazla bir belgenin icra talebi ile icra memuruna gönderilmesi gerekir. İİK m. 58/3 uyarınca; borç, Hukuk Genel Kurulu’nun 2.2.2000 tarih ve 2000/12-50 Esas, 2000/47 sayılı kararında tanımlanan bir belgeye dayanıyorsa, m. 61/l’in (2) numaralı bendi uyarınca, belgenin aslının veya alacaklının ya da kanuni temsilcisinin ruhsat verdiği borçlu sayısından başka bir belgenin takip talebi ile icra dairesine ibrazı zorunludur.

Borçlunun devam eden takip türüne göre verilen süre içinde icra dairesine itiraz etmiş olması, borçlunun icra mahkemesinde iptal davası açmasına engel değildir. Borçlu, yeni bir ödeme emri düzenlenmesi gerektiğinden ödeme emrinin iptalini talep etme hakkına sahiptir. Bu durumda mahkemece istemin kabulü ile harç emrinin iptaline karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddi isabetsizdir. (Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesi) Esas No :2011/1057 Karar No :2011/16502 Tarih: 22.09.2011