Bakım sözleşmesi veya yaşam sonu bakım sözleşmesi, bir sosyal topluluğun karşı sosyal topluluğa ölene kadar bakmayı taahhüt ettiği ve karşı sosyal topluluğun da yaşamı boyunca veya ölüm anında eşyalarını karşı sosyal topluluğa devretmeyi taahhüt ettiği bir tür sözleşmedir. Karşıdaki bireyi ölümüne kadar koruyacak olan bakım alacaklısına bakım borçlusu denir. Bu sözleşmenin şeffaf bir uzunluğu yoktur. Bu sözleşme, şarta bağlı, sürekli bir borç ilişkisi yaratan ve her olaya yükümlülük yükleyen bir sözleşmedir. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, her bir olayın kesinlikle borçlu olması bakımından bağış sözleşmesinden farklıdır. Ayrıca, işverene herhangi bir bağımlılık olmaması nedeniyle hizmet sözleşmesinden de farklıdır. Bakımın belirli bir zaman dilimi için sunulduğu veya alacaklının tüm taleplerinin değil, yalnızca bazı taleplerinin karşılandığı sözleşmeler bakım sözleşmesi olarak düşünülmeyecektir. Bakım karşılığında ücret almak ayrı bir sözleşmedir.

Aşağıda, yaşam sonu bakım sözleşmelerine ilişkin sıkça sorulan bazı soruların yanıtları yer almaktadır.

Ölmek Üzere Olan Bakım Kimler sözleşmeye dayalı bir anlaşmaya girebilir?

Öncelikle, bakım alacak kişinin gerçek olması gerekir. Bu kişi evli ya da bekar olabilir. Nafaka alacaklısının bir ortağı varsa, bu ortak, hane düzeninin bozulduğunu düşünüyorsa, uygun olanın sınırlandırılmasını talep edebilir. Nafaka alacaklısı 3. bir sosyal topluluk da olabilir. Bu durumda, sözleşme üçüncü kişinin menfaati için kurulabilir. Bakım alacaklısının ciddi bir ihtiyaç içinde olması gerekmez. Bununla birlikte, birden fazla kişi de bakım borçlusu olarak belirlenebilir. Her saf ve yetkili kişi bakım tahsilatçısı olabilir.

Bakım sözleşmesi nasıl yapılır?

Yaşam sonu bakım sözleşmelerinin iki temel şekli vardır. Birincisinde, borçlar mevzuatı uyarınca, bakım alacaklısı, hayatta kaldığı sürece bakım borçlusuna bakım verir. İkincisinde ise, miras hükümlerine bağlı olarak, bakım alacaklısının ölümü üzerine kar elde edilebilir. Sözleşmenin türü ne olursa olsun, durum aynıdır. Mevzuatımızda sözleşme özgürlüğünün nihai kuralının istisnaları vardır. Bu sözleşme bir tür şartına tabidir. Miras sözleşmesinin türü, öngörülen türdür. Yasal olarak mirasçı atanmamış olsa bile bu yol gereklidir. Bu durumda, her olay aynı anda bir yetkiliden önce iradelerini beyan eder. Belge daha sonra iki tanığın huzurunda yetkili tarafından imzalanır. Genellikle noterler ve sulh hakimleri bu sözleşmeyi yapabilecek tek yetkililerdir. Sözleşme taşınır malların el değiştirmesi ile sonuçlanacaksa, tapu sicil müdürlükleri de bu sözleşmeyi zorlaştırmak için onaylanabilir.

Bir model Ömür Boyu Bakım Anlaşmasına neler dahildir?

Sözleşme ilk olarak olaylarla ilgili ayrıntıları içerir. Daha sonra konu yazılır. Devamında noter onayı, tanık bilgileri ve onaylar sözleşmeye dahil edilebilir. Geriye tanık imzalarının da yer aldığı sözleşmenin imzalanması kalır.

Ölünceye kadar bakma sözleşmesinde tapu ne zaman devredilir?

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi inter vivos veya ölüm anında yapılabilir. Malları değiştirme yükümlülüğü, bakım alacaklısının ölümüne bağlı değilse, yükümlülük sözleşmenin imzalanmasıyla anında ortaya çıkar. Bir taşınmaz mal borçlu olunduğunda, borçlunun onu değiştirme yükümlülüğü sözleşmenin imzalandığı sırada ortaya çıkar. Bu değişikliği kaydedebilmek için, bir tapu sicil programı sunmaları gerekir. Nafaka borçlusu tapuyu değiştirmezse, mahkeme dosyasından tapunun değiştirilmesini talep edebilir. Taşınmazın mülkiyeti, gönüllü geçişin gerçekleşmesi veya mahkeme kararının kalması nedeniyle en kısa sürede devredilir. Eşya değiştirme yükümlülüğünün ölümden sonra tetikleneceği kararlaştırılmışsa, bakım borçlusu da mirasçı olarak atanabilir. Malların değişimi, bakım borçlusunun ölümü üzerine muaccel hale gelir. Seçilmiş bir mirasçı veya vasiyet borçlusu olarak, miras hükümlerine uygun olarak borcu söyleme hakkına da sahip olabilir.

Ömür Boyu Nafaka Anlaşması Bozulabilir mi?

Ömür boyu nafaka anlaşması, bakmakla yükümlü olunan kişinin ölümü üzerine sona erer. Alternatif olarak, her iki olay da karşılıklı irade beyanı ile anlaşmayı sona erdirebilir. Bu anlaşma feshedilebilir. Yargıtay, fesih kurumunun kullanılmasına bakılmaksızın, tazminat hükümlerinin yine de meşru olduğu görüşündedir. Sözleşme, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde geriye dönük olarak feshedilebilir. Olaylar arasında açık bir kazanç orantısızlığı varsa ve daha fazla kazanan sosyal topluluk, karşı sosyal topluluğun bunu bağış yapma niyetiyle yaptığını gösteremezse, orantısızlığı öğrenen sosyal topluluk fesih bildiriminde bulunabilir. Orantısızlık nedeniyle fesih bildiriminin alınmasından altı ay sonra, sözleşme geriye dönük etki ile robotik olarak feshedilir. Sözleşmeden doğan yükümlülüğünü ihlal ederek sözleşmeyi uygulanamaz, yönetilmesi mümkün olmayan veya çok zahmetli hale getiren sosyal taraf da sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme miras hükümlerine uygun olarak akdedilmişse, mirastan çıkarma hükümleri her zaman geçerli olacaktır. Fesih, nafaka borçlusunun ölümü, nafaka alacaklısının mallarının 3. bir sosyal topluluğa geçmesi veya geçiş yükümlülüğünün yerine getirilmemesi ile de tetiklenebilir. Fesih bildirimi sözlü ya da yazılı da olabilir.

Ömür boyu nafaka anlaşmasının sona erdirilmesinin sonuçları nelerdir?

Anlaşmanın geriye dönük olarak feshedilmesi nedeniyle, olayların o zamana kadar elde ettikleri parayı iade etmeleri gerekir. Bu durumda, bakım alacaklısı sunulan bakımı para olarak geri ödemelidir. Bakıcı, sözleşmenin başladığı tarihten sona erdiği tarihe kadar belirli bir miktar ve merak almalıdır. Bakım borçlusu bir varlık edinmişse ve bu varlık sağlamsa, bunu tam olarak iade etmelidir. Diğer her durumda, varlığın kumaş değeri merakla birlikte bakım alacaklısına iade edilir. Tazminata uygunluk konusunda bir ayrım yapılır. Olumlu faktörlerin orantılı olmaması halinde de sözleşme feshedilebilir. Fesheden taraf, karşı taraf kusurlu olsa bile tazminat talep edemez. Bununla birlikte, fesih basit bir nedene dayanıyorsa, fesheden sosyal topluluk tazminat beyan edebilir. Bununla birlikte, yine de geri ödeme yükümlülüğünü yerine getirmelidir. Karar, fesih için herhangi bir gerekçe olmadığına karar verirse, bakım ve gözetim yükümlülüğü doğrudan ömür boyu gelir yükümlülüğüne dönüştürülebilir. Sözleşme yürürlükte kalır, yalnızca borcun türü tamamen farklıdır.

Bakım sözleşmesini iptal edebilir miyim?

Nafaka alacaklısı, nafaka yükümlüsünün sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmesi halinde nafaka yükümlülüklerini yerine getiremeyecek durumda olması halinde sözleşmenin iptalini talep edebilir. Sözleşmenin iptalini talep edebilmek için yoksulluk nafakasına benzer bir nafaka davası açılmalıdır. Malların nafaka borçlusuna geçmesi, nafaka alacaklısını zor durumda bırakırsa, nafaka tahsildarları da sözleşmenin iptalini talep edebilir. Böyle bir durumda tahsilatçılar tasarrufun iptali için dava açabilirler.

Bir nafaka anlaşması saklı paylara ilişkin vakıfları ihlal edebilir mi?

Bir mülkün mirasçılarının saklı tutulan ve başka bir kişiye verilemeyen payları vardır. Bir nafaka anlaşmasında, nafaka alacaklısının mirasçıların saklı paylarını ihlal etmiş olması mümkündür.

Mirasçılar nafaka anlaşmasını iptal edebilir mi?

Nafaka alacaklısının anlaşması mirasçıların saklı paylarını ihlal etmişse, mirasçılar bu payları miras hukuku kurallarına göre beyan edeceklerdir. Bu bağlamda, nafaka alacaklısının dava açarak anlaşmayı iptal ettirmesi mümkündür.

Nafaka anlaşması olan mirasçılar ne zaman dava açabilir?

Çocukların saklı pay hakları ölümden önce gündeme gelmediği için, çocuk hayattayken yapılan sözleşmelere veya borçlara müdahale edemezler. Bakım alacaklısının ölümünden sonra, saklı pay sahibi mirasçılar, saklı paylarını orantılı olarak iyileştirmek için dava açabilirler. Ayrıca haklarının iadesini de talep edebilirler.

Upkeep for Life Sözleşmesi ile ilgili sorularınızı bize iletmek için lütfen web sayfasının arka tarafındaki formu kullanın.

Ayrıca,“Adi ortaklı nedir?” konudaki makalemizi de öğrenmek mümkündür.