izaleyi şuyu

Eşler arasında taşınmaz veya taşınır malların mülkiyeti konusunda bir anlaşmazlık olması halinde de fesih davası açılabilir. Bu durum, mirasın paylaşılamaması gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Sonuç olarak, ortaklığın feshi davası açılabilir. Ortaklığın Feshi Davası Ortaklık feshedilir ve özel zilyetlik tesis edilir. Karışıklığı gidermek amacıyla, ortaklığın feshi davası ile izale-i şuyu davasının aynı unsur olduğu bilinmelidir.

Kimler fesih davası açabilir ve kime karşı açabilir?

Her refakatçi ortaklığı bitirmeyi talep edebilir. Eğer yoldaşlar anlaşmaya varamazlarsa, her biri bir dava açabilir. Ortaklığın Feshi Mülkten pay alma hakkı olan tüm yoldaşlara dava açılmalıdır. Bir refakatçi ölürse, o kişinin hisseleri mirasçılara geçecektir. Bu durumda, dava ölen arkadaşın mirasçılarına karşı da açılmalıdır.

Fesih veya ortaklık için hangi mahkemede dava açabilirim?

İzale-i şuyu (ortaklığın giderilmesi) davalarında görevli mahkeme sulh hukuk mahkemeleridir. Bir davada yetkili mahkeme, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Örneğin Kadıköy’de bulunan bir ev için ortaklığın giderilmesi davası açılacaksa İstanbul Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesi’nde açılmalıdır.

Fesih davasının sonucu ne olur?

Dava süresince tarafların anlaşması halinde, tarafların anlaşmasına göre mal paylaşımına karar verilebilir. Eğer taraflar anlaşamazlarsa, iki seçenek vardır. İlk olarak, ortaklık, olaylardan herhangi birinin talebi üzerine dağıtım yoluyla feshedilebilir. Bir ortaklığın dağıtım yoluyla feshedilmesi durumunda, ortaklık muhtemelen sık mülkiyeti birçok hissedar arasında hisselerine göre bölerek veya tahsis ederek feshedilecektir. Seçim, söz konusu mülkün yürürlükteki yasalara göre bölünebilecek mülk sınıfına girip girmediğine karar verecektir. Taşınmazın tamamen tahsis edilmesini sağlamak için, taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmeli veya yapısal eksiklikler giderildikten sonra taşınmazda kat mülkiyeti tesis edilmelidir. Bölünmede yoldaşların sahip olduğu hisseler arasında bir uyumsuzluk varsa, senaryoyu eşitlemek için nakit eklenir.

İkinci olarak, ortaklık satış yoluyla da feshedilebilir. Sıralamaya göre bölünme düşünülemezse veya seçim harekete geçmeyi uygun bulmazsa, satış halka açık satışla belirlenir. Hisselerin satışı, yalnızca tüm yoldaşların kabul etmesi halinde hissedarlar arasında gerçekleşebilir. Halka açık satış, mahkeme tarafından atanan bir brüt satış acentesi tarafından gerçekleştirilir. Dava masrafları ve hukukçu masrafları birçok hissedar arasında orantılı olarak paylaştırılır. Satıştan elde edilen gelir ayrıca her hissedarın payına orantılı olarak bölünür.

Dava açılması halinde müşterek veya iştirak halinde zilyetlik sona erer. Mirasçılar anlaşamazsa ortaklık sona erer. Mülk tek bir kişiye devredilir. Herhangi bir hak eksikliği veya mağduriyetten uzak durmak için bu tür durumlarda her zaman bir avukat tarafından temsil edilmek en iyisidir.