Senelik İzin Hesaplama

Bu uygunluk, insani durumun anahtarıdır ve bir çalışanın üretken olması için gereklidir. Bu makalede yıllık izin hesaplama yöntemlerini açıklayacağız.

Yıllık izin nedir?

Yıllık izin hakkı, bir çalışanın 12 ay boyunca çalıştıktan sonra bedensel ve psikolojik sağlığına dikkat etmek için aldığı izindir. Kalan süre boyunca personelin ücretlerinden herhangi bir kesinti yapılmaz. Hem Yapı hem de Çalışma Mevzuatı yıllık izin hakkını güvence altına almaktadır. Bu, ayrılmanın geri alınamaz ve değiştirilemez niteliğini göstermektedir.

Yıllık izin hakkı ne zaman verilir?

Yıllık izin hakkı olan personel için aşağıdaki koşullar geçerlidir:

  • Çalışanın öğrenmesine gerek yoktur. Çalışma Mevzuatının ilgili olması gerekir. Genellikle Çalışma Mevzuatı tarafından kapsanmayan personel genellikle yıllık izin hakkına sahip değildir. İş Mevzuatı, mevsimlik işleri, pazarlama kampanyası işlerini veya süreksiz işleri yıllık izin hükümleri kapsamına dahil etmez.
  • Çalışanın en az bir 12 ay çalışmış olması gerekir. Personel, deneme süresi ile birlikte en az 12 ay çalıştıktan sonra yıllık izin alma hakkına sahiptir. Bir yıllık süre işe giriş tarihinden itibaren hesaplanır.

Yıllık İzin Kaç Gündür?

18-50 yaş aralığındaki personelin hizmet sürelerine göre yıllık izin hakları aşağıda belirtilmiştir.

  • 5 yıl ile birlikte 1-5 yıl arasında olanlar için en az 14 gün.
  • on beş yıldan az veya eşit olan ve 5 yıldan fazla olanlar için en az 20 Gün.
  • 15 yıl veya daha fazla (dahil) hizmeti olanlar en az 26 gün izin alma hakkına sahiptir.

Yıllık İşten Ayrılma Nasıl Hesaplanır?

Bir çalışanın yıllık işten ayrılışını hesaplamak için mesleğini, işe başlama tarihini ve işten ayrılış tarihini bilmeniz gerekebilir.

Yargıtay, yıllık izin süresinin hesaplanmasına ilişkin çok sayıda karar vermiştir. Yargıtay’ın bir kararına göre, işçinin kaç yıl çalıştığına bakılmaksızın, dava açılıncaya kadar her yıl için ayrı ayrı yıllık izin hesaplanmasına karar verilmiştir.

50’ni̇n üzeri̇ndeki̇ personel kaç gün yillik i̇zi̇n hakki kazanir?

Çalışma Mevzuatı, yaşı nedeniyle çalışma temposunu sürdüremeyen personelin yıllık izin haklarını ayrı ayrı düzenler. 50 yaşın üzerindeki personelin en az 20 gün ücretli yıllık izin hakkı vardır. On sekiz yaşın altındaki personel ise yirmi günlük yıllık izin hakkına sahiptir.

Devlet memurları 12 ayda kaç gün izin kullanabilir?

Devlet memurları ve personel için yıllık izinler neredeyse tamamen farklıdır. Hizmet süresi 1 ila 10 yıl arasında olan devlet memurları için hizmet aralığı 20 gündür.

Yıllık izne yolculuk süresi dahil midir?

Şehir dışı iznini geçirecek olan işçi talep eder ve bunun gerçekleşeceğini gösterebilirse, işveren ücretsiz yol izni verir. İşçi bu izni 4 güne kadar kullanma hakkına sahiptir.

Yıllık izin günlerinin hesaplanmasına dahil edilmeyen günler

Çalışma Mevzuatı ve farklı yasal yönergeler, personelin yıllık izinlerinin belirli tatil günlerine denk gelmesi durumunda belirli gün ve saatlerle karıştırılamayacağını öngörmektedir. Bu belirli günler aşağıdaki gibidir:

  • Ulusal tatiller, hafta sonu tatilleri ve normal tatiller; önceden belirlenmiş bir izin planı olmadan, çalışanın kullanmayı planladığı yıllık iznin herhangi bir ulusal tatile veya normal tatile denk gelip gelmeyeceğini önceden tahmin etmek mümkün değildir. Yıllık izin ücreti hesaplamasına her 6 güne karşılık gelen hafta tatili sayısı eklenmelidir.
  • Hastalık günleri yıllık seyahat aralığına denk gelir. Hasta olan işçi bu durumu bir doktor raporu ile belgelerse, kalan günler aralıktan düşülebilir.
  • İstifa ve yeni iş arama için ayrılma aralığını keşfedin.
  • Mazeretli devamsızlık günleri; İşveren tarafından 12 ay boyunca verilen mazeretli izinler genellikle yıllık ayrılışa dahil edilmez.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

İşçinin veya işverenin hayatını kaybetmesi, emekli olması veya iş akdinin feshedilmesi durumunda yıllık izin hakkı ücrete dönüşür. Brüt yıllık izin ücreti, işçinin hak ettiği ancak kullanmadığı izin gün sayısının, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt günlük ücret ile çarpılmasıyla hesaplanır. Hesaplanan miktar bazı kesintilerle düşürülür ve işçinin alacağı miktara ulaşılır.

Yıllık İzin Formu Nasıl Doldurulur?

Bir işveren, bir işçiye 12 ay sonra yıllık izin verebilir. İşten ayrılış formu ile işçi, yıllık izin hakkından yararlanmak için talepte bulunabilir. İşçi, işveren tarafından kaydedilen ayrılış formunu doldurmalıdır. Bu form, ayrılma talebinde bulunan işçinin unvanını ve iletişim bilgilerini içermelidir. Ayrıca işçinin imzasını, ayrılış ve dönüş tarihini ve ayrılışı onaylayan kişinin imzasını da içermelidir.

Yıllık izne ilişkin Yüksek Mahkeme kararları

Bu metin, Yargıtay’ın yıllık ücretlerle ilgili bir davada alacağa faiz uygulanmasına ilişkin bir kararında yer almıştır. “Davacının yıllık alacağı için bankalarca mevduata uygulanan en iyi faiz oranının uygulanmasına karar verilmiş ise de, Yargıtay içtihatları ve davalının talepleri dikkate alınarak yıllık alacağa yasal faiz uygulanması gerekip gerekmediğinin düşünülmemesi bozma nedenidir.” ( Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi ‘nin 21.10.2020 tarihli kararı (2017/17261 E.)

Bir iş sözleşmesi yepyeni bir işverene devredildiğinde yıllık izin hakkı kaybolmaz. Nitekim Yargıtay da güncel bir kararında bunu teyit etmiştir. Yıllık ücretli izin hakkı bir alacak hakkına dönüştüğünden, devreden işveren yıllık ücretliizinalacağından sorumlu değildir. Fesihten kaynaklanan bir alacak olan kıdem tazminatı alacağı, sözleşmenin devri halinde işçinin kıdem tazminatını ödemekle müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilir.6111. ” (Yargıtay Yirmi İkinci Hukuk Dairesi 2017/29399 E.)

Yıllık izin hesaplaması her çalışanı ilgilendiren bir konudur. Çalışanlar, ihtiyaç duydukları yıllık izni hiçbir hak eksikliği olmadan kullanabilmeleri için haklarına odaklanmalıdır. İşçiler ayrıca iş sözleşmelerinin feshedilmesi halinde de yıllık izin alma hakkına sahiptir.