Bu, babalık karinesini çürütmek için yapılan bir harekettir. Babalık süresi, baba ve anne ile çocuklar arasındaki ilişkiye atıfta bulunur. Bir çocuğun babasının kim olduğu değil, onun oğlu veya kızı olduğu varsayımı babalığın kurulmasında belirleyicidir. Kocanın babalığını göstermek mümkündür. Dava, bu karineyi çürütmek için bir inkar talebi olarak açılır. Babalığın reddi ile koca, miras ve babalık yükümlülükleri söz konusu olduğunda korunmuş olur. Kocanın öz babası veya annesi olmadığı bir çocuk için teklifte bulunması gerekiyorsa, mirasçıların kim olacağına koşullar karar verebilir. Babalığın reddi diye bir şey yoktur, çünkü kocanın nüfus kaydındaki küçük çocuk karine olmaksızın kaydedilir. Bu durumda, dava muhtemelen yanlış nüfus kaydının düzeltilmesi için koşulları öğrenmek için açılacaktır.

Babalık karinesi uyarınca, evlilikten sonraki 180-300 gün içinde doğan çocukların evlilik süresince doğduğu kabul edilir. Çocuk, evlilikten önce, evlilik boyunca veya ayrıldıktan sonra gebe kalmış olabilir.

Çocuk evlilik yoluyla doğmuşsa, koca, hamile kalması neredeyse kesin olduğu sırada eşiyle cinsel ilişkiye girmediğini göstererek çocuğun kendisinden olmadığını kanıtlayabilir. (2) Koca veya eş zaten hamileyse veya iktidarsızlığı varsa karine çürütülebilir. Bilimsel stratejiler DNA ve kan değerlendirmeleridir. Bu stratejileri kullanmayı seçtiğinden emin olmak için, mahkeme salonuna çocuğun sadece kendisine ait olmadığını gösterebilmelidir.

Çocuk evlilikten önce doğmuşsa veya ayrılmışlarsa karine çok daha az sağlamdır. Çocuk düğünden sonraki 180 gün içinde doğmuşsa veya anne ayrıldıktan sonra hamile kalmışsa karine çürütülemez. Babalık karinesi, kocanın bu süre zarfında eşiyle birlikte cinsel aktivitede bulunduğuna dair sağlam göstergeler varsa geçerli olacaktır. Bu durumda, babalık karinesi muhtemelen ikinci şans dahilinde geçerli olan koşullar altında çürütülecektir.

Kimler babalığın reddi için dava açabilir?

Babalığın reddi talebini genellikle koca başlatır, ancak istisnalar da vardır. Dava açma hakkı, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde, çocuğun yanı sıra kocanın soyundan gelen kişiye ve çocuğun babası olduğunu iddia eden kişiye de tanınır.

(1) Koca. Bir kocanın babasına karşı inkar davası açma hakkı kendi şahsına bağlı olduğu için, ehliyetsiz olsalar bile yetkili danışmanının rızası olmadan bunu başarabilir. Yepyeni medeni kanuna göre, hareketi gerçekleştirme hakkı çocuğa aittir. Hareket, çocuk reşit olmadığında başlatılır. Çocuk, 18 yaşını doldurduktan sonraki 12 ay içinde bu hareketi gerçekleştirebilir. (3) Kocanın ve baba olduğunu iddia eden kişinin soyundan gelenler: Bu kişilerin dava açabilmesi için kocanın ölmesi, gaipliğine karar verilmesi veya ayırt etme gücünü kaybetmesi gerekir. Kısaca, kocanın dava açmasına izin verilmemelidir. Koca tarafından dava açılamaması ve dava açma süresinin geçmemiş olması gerekir. Tüm bu durumların gerçekleşmesi halinde dava içindeki farklı olaylar da dava açabilir. Tüm koşullar yerine getirilirse, ancak dava açmak için son tarih dolmadan önce koca çocuğun kendisine ait olduğunu kabul etmişse, farklı olaylar dava açamaz.

İnkâr beyanında bulunabilmek için soybağının kurulmuş olması gerekir. Bu bağlamda, babalığın reddi bir vasiyetname veya sözleşme ile yapılamaz. Bu durumda, davacılar koca, çocuk veya belirli koşulların yerine getirilmesi halinde kocanın altsoyu ve üstsoyu olabilir. Son olarak, çocuğun babası olduğunu iddia eden kişi de davacı olabilir.

  • Eğer koca davayı bilgilendirirse, anne ve çocuk muhtemelen davalı olacaktır. Çocuk ölürse, anne muhtemelen çocuğun mirasçıları ile birlikte davalı olacaktır. Anne öldüğünde, sadece çocuk dava edilebilir.
  • Çocuk bir davada davacı ise, davalılar anne ve baba olacaktır.
  • Davacı kocanın altsoyu ise, davalılar anne ve çocuktur.
  • Baba olduğunu iddia eden bir kişi tarafından açılan bir davada, davalılar anne, çocuk ve babadır.

Babalığın reddi davası hangi mahkemede açılabilir?

Bu durumda yetkili mahkeme, davanın açıldığı veya başladığı tarihteki birçok olaydan birinin mahkemesidir. Bu davada yetkili mahkeme, 5718 sayılı Dünya Çapında Kişisel ve Usul Mevzuatı Hakkında Kanun’un 41. Maddesi ile belirlenmiştir. Yetkili mahkeme ev mahkemesidir. Ev mahkemesinin bulunmadığı durumlarda, Asliye Hukuk Mahkemesi muhtemelen görevli olacaktır.

Babalığın reddedilebileceği aralıklar

Seçici, doğası gereği zamanaşımı sürelerini de re’sen dikkate alabilir. Zamanaşımı süreleri dolduğu için, kimse bu sürelerin aşıldığını iddia etmese bile, seçim bu süreleri dikkate alacaktır. Koca, baba olmadığını öğrendiği tarihten itibaren 1 12 ay içinde babalık davası açabilir. Bir yıllık süre, eşin zamanaşımı süresinin dolmasından önce dava açmakta haklı olarak gecikmesi halinde başlar. Vasi, çocuğun başlangıcından 5 yıl sonra babalığın reddi için dava açabilir. Bu süre, seçimin bildirilmesi ile başlar. Çocuk artık bir yetişkinse, ancak bu süreden önce herhangi bir hareket başlatılmamışsa, veli, olgunlaşma tarihinden sonraki bir 12 ay içinde mahkemeden babalığın reddedilmesini isteyebilir.

Babalığın Reddi için Örnek Dilekçe

…….. AİLE MERKEZİ

SUÇLU

TEMSİLCİ

Sanık Anne ve Bebek

KONU: Bu bizim babalığı reddetme talebimiz.

AÇIKLAMALAR:

1- 2019 yazında birlikte yaptıkları yolculuktan sonra aralarında sorunlar çıkmaya başladı. Ekim 2019’dan beri ayrı ayrı yaşıyorlar.

2- Terk edilmeden yaklaşık 12 ay sonra, katılımcı bir bebek dünyaya getirdi. Kasım 2019’da tüketicim başka bir ülkeye seyahat etti. Eve döndüğünde, kocasını kucağında yeni bir çocukla buldu.

3- Daha sonra çocuğun nüfus kütüğünde baba olarak kayıtlı olduğunu öğrendi. Tüketicim çocuğun babası olduğunu reddediyor. Tüketicimin baba olması neredeyse imkansız, ancak pasaport verileri belirtilen tarihlerde yurtdışında olduğunu gösteriyor.

4- Babalığın reddi talebimizle birlikte, çocuğun en iyi şekilde korunması için bir kayyum atanması için Sayın Mahkemeniz nezdinde bir dava açmakla yükümlüyüz.

YASAL DAYANAK Türk Medeni Kanunu (TMK) ve ilgili kanunlar

Kanıt : Profesyonel Şahit: Pasaport Bilgileri

SONUÇ VE TALEP : Sayın Mahkemenizden babalığın reddine, çocuk için vasi tayinine, avukatlık ücreti ve yargılama giderlerinin davalı anneye verilmesine karar verilmesini arz ve talep ederiz.

Davacının Avukatı

Babalığı Reddetme Cezaları

Babalığın reddi kararı kesinleştiğinde, baba ile çocuk arasındaki soybağı sona erecektir. Önceki mevzuata göre, seçimin kesinleşmesi üzerine, çocuğun babaya olan soybağı iptal ediliyor ve çocuğun anneye olan soybağı gayri meşru olarak değiştiriliyordu. Yeni yasa ile bu olumsuzluk ortadan kaldırılmıştır. Çocuğun anne ve babası arasında soybağı değişmemektedir. Talebin reddedilmesinden sonra çocuk hakkında iyi bir şey için meşru olan babalık karinesi artık geçersizdir. Bu seçim, geriye dönük etki ile çocuğun babalığını sona erdirir. Babalığın reddinin herkes üzerinde etkisi vardır. Çocuk babasının soyadını taşıyamaz ve onun mirasçısı olamaz. Bu seçim geriye dönük etkiye sahip olduğundan, koca, babalık veya bakım yükümlülüklerinden kaynaklanan nafaka ve eğitim faturalarını kocanın sebepsiz zenginleşmesi gerekçesiyle beyan edebilir. Babalık söz konusu ise, hem anneye hem de gerçek babaya dava açılabilir. TBK 63/1, çocuğun çoğunlukla sebepsiz zenginleşmeye dayalı bir beyanda bulunmasını yasaklar. Başka bir deyişle, koca çocuğa karşı olan yükümlülüklerini sebepsiz zenginleşmeye dayanarak beyan edemez.