Sürekli iş göremezlik maaşı

İş kazalarının çeşitliliği son zamanlarda önemli ölçüde artmıştır. Bireylerin ezici çoğunluğu bir parça kazası sonrasında nelerle karşılaşacakları konusunda hiçbir fikre sahip değil. Bu makalede, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun bir parça kazası nedeniyle sağladığı sürekli iş göremezlik gelirini açıklayacağız.

Sonsuz İş Göremezlik Karı Durumları

İş kazası geçiren bir çalışan, sürekli iş göremezlik geliri elde etme hakkına sahiptir. Şartlar yerine getirilirse, Kurum bu kazancı iş kazası geçiren çalışana verebilir. Eğer çalışan vefat etmişse, çalışanın ailesi de bu kazancı elde edebilir. Bir kazanca hak kazanmak için, gelir kapasitenizin en az ’unu kaybetmiş olmanız gerekecektir. Bu fiyat, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yetkilendirilen sağlık kurulları tarafından belirlenir. Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kurulu, çoğunlukla bu incelemelere dayanarak iş göremezlik ve gelir yetersizliği ücretlerini belirler.

Sosyal Güvenlik Kurumunun, iş kazası geçiren bir sigortalının emekli maaşını ödemeden önce kabul edeceği yalnızca iki durum vardır. İş kazası psikolojik veya bedensel bir hasarla sonuçlanmalıdır. Yukarıda bahsedildiği gibi, Sosyal Güvenlik Kurumu yaralanmanın ’dan az olmadığına karar vermelidir. Bu koşullar yerine getirilirse çalışana ücret ödenir. Kuruluş zorunlu soruşturmaları yürütür ve soruşturmayı 3 ay içinde sonuçlandırır. İş kazası geçiren bir çalışanın iyileştirme hakkı vardır. Sosyal Sigorta kapsamındaki Daha Büyük Sağlık Konseyi, gelir yetersizliği kapasitesini hesaplar.

Çalışan, sürekli iş göremezlik tercihi durumunda kazanç elde etmeye devam edebilir. Çalışanın işini bırakması gerekmez. Ödeneğe hak kazanmak için belirli bir zaman dilimi boyunca prim ödemek gerekli değildir. Şartlar yerine getirilirse, iş kazası geçiren herhangi bir sigortalı çalışana ücret ödenebilir.

Gelir yetersizliği zaman içinde azalır veya artarsa, muhtemelen yeniden hesaplama gerekecektir. Bu durumda, gelir yetersizliği zaman içinde veya yeni çareler nedeniyle  eşiğinin altına düşerse, kazançlar durdurulacaktır. Kayıp artacaksa, tespitler muhtemelen yepyeni fiyata göre yapılacaktır.

SGK’nın gerektirdiği durumlar

Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) maaş bağlayabilmesi için birçok koşulun yerine getirilmesi gerekmektedir. Ä°lk olarak, sigortalı işçinin bir parça kazası geçirmiş olması hayati önem taşımaktadır. Parça başı kaza olarak değerlendirilebilmesi için, kazanın SSGSSK’nın 13. Maddesinde belirtilen durumları da karşılaması gerekmektedir.

Örneğin, bir iş kazası meydana gelmiş olabilir. Bir işçinin iş yerinde geçirdiği bir kaza çatı altında toplanır. Parça ile ilgili bir kaza örnek olabilir. Bu bağlamda, kazanın iş yerinde gerçekleşmesi gerekmez. Sigortalı, işini işverenin talimat ve emirlerine uygun olarak yapmalıdır. Bir kaza meydana gelirse, bu yeterlidir. Hizmet sözleşmesi, işçi ile işveren arasındaki bağlantıyı kapsamalıdır. Bir hizmet sözleşmesi, işçinin işvereni tarafından emir ve talimatlara uygun olarak işi yerine getirmekle yükümlü olduğunu belirtir. Sigortasız bir işçinin bir parça kazası geçirdiği doğrulanabilirse, kaza parça kazası tanımına giriyorsa bir ücret alacaktır. İş kazası ayrıca, işçinin işveren tarafından sağlanan hizmetten yararlandığı sırada meydana gelen kazaları da içerir.

Meslek hastalığı emeklilik maaşı ne kadar?

İş göremezliğin hızını bulmak için Sosyal Güvenlik Kurumu, bir parça kazasının doğrudan sonucu olarak verilen bir kazanç olan sürekli iş göremezliği iki sınıfa ayırır. Parçalı kaza nedeniyle gelir kabiliyetinin 0’ünü kaybeden bir çalışan, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır. Sigortalı çalışanın gelir yetersizliği  ile 0 arasında ancak bundan daha düşükse, sürekli kısmi iş göremezlik geliri elde edecektir.

SGK, gelir yetersizliğini SGK’nın hesaplamasında dikkate alacaktır. Sürekli tam iş göremezlik durumunda, sigortalı çalışan kazancının p’ini alır. Sürekli kısmi iş göremezlik düzeyi 0’ün altında olan bireyler ayrıca sürekli kısmi iş göremezlik geliri almaya hak kazanırlar. Sürekli kısmi iş göremezlik geliri hesaplanırken, hesaplama önce 0 olarak yeniden şekillendirilir, ardından çalışanın iş göremezlik derecesine göre uygun oran hesaplanır.

Sigortalı çalışan, iş kazası nedeniyle başka bir kişinin yardımına ihtiyaç duyarsa, kendisine ödenen ödenek …’in altında olamaz. İş kazası tazminatının nasıl hesaplanacağına ilişkin ipuçlarını farklı makalelerimizde bulabilirsiniz.

Sürekli İş Göremezlik Karı ne zaman ödenir?

Bir parça kazası durumunda, sigortalı kişiye çalışamadığı süreler için anlık iş göremezlik geliri ödenir. Anlık ödenek ödendikten sonra, sürekli iş göremezlik tespit edilir ya da buna karar verilirse, ücret anlık ödeneği takip eden ayın ilk günü başlar. Örneğin, geçici iş göremezlik avantajları 21 Aralık’ta sona ererse, ücret 1 Ocak’tan itibaren ödenmeye başlayacaktır.

Bir parça kazası genellikle doğrudan bir ödenek maliyetini gerektirebilir. Bu gibi durumlarda ücret, kazayı takip eden ayın ilk gününde ödenmeye başlanacaktır.

Sürekli iş göremezlik geliri ne zaman biter?

Ücret alan bir kişi, kendi isteği üzerine veya kurumun talebi üzerine bir muayeneye katılmalıdır. Kuruluş tarafından yapılan muayene sonucunda iş göremezlik oranı artacaksa, sigortalı çalışanın kazancı yeniden hesaplanır. Bununla birlikte, iş göremezlik fiyatı aylık emekli maaşı gerektiren sınırın altındaysa, kazançlar muhtemelen daha düşük olacaktır.

Kuruluşun yazılı talebine rağmen sınava katılmayan sigortalı çalışanın ücreti bir sonraki ay başından itibaren kesilir.

Çalışanın kazancı muhtemelen kontrol tarihinden itibaren geri ödenecektir. Yönetim muayenesi tarihinden itibaren 3 ay içinde yönetim muayenesi olan ve sürekli iş göremezliği devam eden çalışanın kazancı, muhtemelen kesinti tarihinden itibaren yeniden ödenecektir.

Çalışan tedavi sürecinde kalmaya devam ederse, kazancı durdurulur. Ücret, çalışan çalışmaya başladığında kesilmez, ancak çalışan, doktorun tedavinin sona erdiğini ve çalışanın işe dönebileceğini belgelemesinden önce çalışmaya başlarsa kesilebilir.

Sürekli İş Göremezlik Yardım Programı

Sürekli iş göremezlik ödeneği talebi, bulunduğunuz yerdeki Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne yapılmalıdır. Cihazın işleme alınabilmesi için bazı evrakların ibraz edilmesi gerekmektedir. Kurum dilekçe, iş kazası raporu, işe giriş sağlık raporları, epikriz evrakları ve askerlik terhis veya muafiyet evrakları istemektedir.

Yargıtay’ın Sürekli İş Göremezlik Gelirine Ä°lişkin Kararları
Belirleme 1

“Mahkemece davacıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanmasına karar verilmiş ise de, seçimin kabulü ile kaza tarihini takip eden aybaşından itibaren gelir bağlanmasına ilişkin bir karar verilmesi gerektiğinin düşünülmemesi usul ve yasaya aykırı olacaktır.
hMK’nın 438. maddesi uyarınca 1 Ekim 2011 tarihinde yürürlüğe giren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 3. maddesi yollamasıyla kararın onanması gerekmiştir.
Sonuç (2) numaralı bentte yer alan “tarihinden itibaren” ibaresinin kaza tarihini takip eden aybaşı olan “01.02.2003 tarihinden itibaren” ibaresi ile değiştirilmesine, aşağıda yazılı onama harcının davalıdan alınarak davacıya verilmesine 18.09.2019 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. ….” – Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, 2019/191 E.

Belirleme 2

Mahkeme heyeti kararını çoğunlukla Adli Tıp Kurumu Üçüncü Ä°htisas Kurulu’nun 29.08.2016 tarihli raporuna dayandırmış ve davacının sürekli iş göremezlik oranının ‘ olduğuna karar vermiştir. Bu gibi durumlarda, kazanın bir iş kazası olduğunu tespit etmeniz gerekecektir. Bir mahkeme veya iş kazasını tanıyan bir kuruluş tarafından bir çağrı yapılmaması durumunda, davacıların sürekli iş göremezlik derecesini öğrenmeleri mümkün değildir. Olayın kurum tarafından kabul edilmemesi halinde mahkeme, kurum müfettişlerinin incelemelerini mahkemeye sunacak ve davalı kuruma olayın bir iş kazası olarak kabul edilip edilmediğini soracaktır.

mahkemenin soruşturma sonuçlarına göre karar vermesi gerekirken, bu yönde karar vermesi usule ve mevzuata uygun değildir.” Yargıtay Onuncu Hukuk Dairesi, 2017/544 E., 2019/4558K.

İş kazasını bildirmemenin cezasıÂhakkındaki yazımızı da öğrenebilirsiniz.