tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptal davası, taşınmazın hukuka aykırı olarak tescil edilmesi halinde tapu sicilinin düzeltilmesi için açılan davadır. Miras veya sözleşme yoluyla zilyetliğin el değiştirmesi için devredilen tapuların yetkili makamlarca tescil edilmesi gerekmektedir. Devredilen tapunun tescili, devralanın mülk üzerinde yetkili zilyetlik haklarına sahip olduğunu ortaya çıkarsa bile muhtemelen kabul edilmez.

Tapu iptali için nasıl dava açabilirim?

  • Miras Kaçakçılığından Muris’in Gizli Anlaşması Sorumlu
  • İzin verilen nedenlerle iş göremezlik
  • Dolandırıcılık, hata ve yıldırmaya benzer irade sorunlarının sonuçları
  • Arzunun geçersizliği
  • Öncelikle bir din antlaşmasına dayanır
  • Bulundurma ve edinme zaman aşımı
  • Yanlış yönlendirilmiş kadastro iradesi yüzünden
  • Yasal profesyonelin enerjisinin kötüye kullanılması vb. bir tapu iptal davasına neden olabilir.

Muris danışıklı dövüşü kardeş katli olarak adlandırılabilir. Ailelerin mirası yalnızca erkek çocuklarına veya tek bir bebeğe vermek için kullandıkları bir yöntemdir. Mirasçı, mülkü tapuda satar ancak gerçekte bağışlar. Bu gibi durumlarda, sözleşmelerin geçerlilik koşullarından biri olan muvazaalı bir işlem olmama durumu karşılanmayacağı için geçiş meşru olmayacaktır. Muvazaalı işlemden zarar gören mirasçılık belgelerinin mirasçıları, tapu iptal davasının yanı sıra zararın tazmini için de dava açabilirler. Yargıtay’ın Muris muvazaasına ilişkin kararlarında, bu hallerde tapunun iptal edilebileceği kabul edilmiştir.

“Davalının satın alma gücünün olmadığı ve miras bırakanın malları tanıtma ihtiyacının olduğu açıktır. Davalının da alım gücü yoktur.”(Yargıtay 1. Hukuk Dairesi 2016/17162 E. 20/1514 Ok. 04/03/2020 T.

Tapu iptal davası ne kadar sürede açılabilir?

Tapu iptal davaları için herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Bu da birkaç yıl sonra açılabileceği anlamına gelmektedir.

Tapu iptal ve tescil işlemlerinde hangi mahkemeler yetkili ve görevlidir?

İlk Derece Hukuk Mahkemesi, boyutu, niteliği, maddi değeri veya farklı bileşenleri ne olursa olsun her durumda yetkilidir. Bu durumlarda, taşınmaz malın bulunduğu yerdeki mahkeme benzersiz bir yargı yetkisine sahiptir. Bu gibi durumlarda, taşınmaz mal üzerinde yargı yetkisine sahip olan mahkeme, davayı dinleme yetkisine sahip tek mahkemedir.

Tapu iptali ne kadar sürer?

Tapu iptal davalarının ne kadar süreceği sorusunun cevabı Adalet Bakanlığı tarafından belirlenir. Muris muvazaası, yani miras mahkemeleri 730 günlük bir hedef aralığına sahiptir. Bu süre, mahkemenin iş yükü, uyuşmazlığın niteliği ve kapsamı ve istenen kanıtlar gibi unsurlara bağlı olarak artabilir veya azalabilir. Sonuç olarak, tapu koşullarının ne kadar süreceğini kesin olarak söylemek mümkün değildir. Tapu iptalleri normalde iki yıl içinde tamamlanır. Yerel mahkeme bu yöntem üzerine yapılandırılmış olsa da, istinaf mahkemesi süreci hakkında daha fazla ayrıntı için makalemizi öğrenebilirsiniz.

Tapu İptal Davalarında Zamanaşımı Süresi Nedir?

Tapu iptal davalarında herhangi bir zamanaşımı süresi bulunmamaktadır. Zamanaşımı süresi, tapu iptali gerekçelerine göre değişmektedir. Yargıtay’ın kararları da bu yönde olmaktadır:

“Davalılardan bir kısmının zamanaşımı itirazları karşısında, dava konusu taşınmazın satış sözleşmesinin yapıldığı 07.06.1961 tarihinden 46 yıl sonra dava açılmasının TMK’nın 2. maddesine uygun olmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Mahkemenin, davanın mükemmel din kuralına aykırı olarak açıldığına hükmetmesi uygulanabilir değildi. Bazı davalıların zamanaşımı itirazları öncelikle sağlıksız dine dayanmaktadır. (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi – 2020/848 E. 2031141 Ok. 12.03.2020T.)

Tapunun hileli olması halinde tapu iptali için süre sınırı nedir?

Tapunun hile, hata, gabin, ikrah gibi iradeyi sakatlayan sebeplerden biri ile tescil edilmiş olması halinde, bu sebeplerin öğrenildiği tarihten itibaren 12 ay içinde tapu iptal davası açılmalıdır.

Tapu iptali veya tescil davasını kimler açabilir?

Gayrimenkulle ilgili tüm davalar kayıtlı mal sahibine karşı açılır. Mal sahibi vefat etmişse, mirasçılara karşı bir dava açılmalıdır.

Nasıl taşınmaz mülk satın alabilirim?

Gerçek mülk sahipliği normalde kayıt yoluyla elde edilir. Kayıt için meşru bir yetkili amaç sunulmalıdır. Brüt satış sözleşmesi, tescil için sağlam bir yetkili temeldir. Taşınır mülk edinimi için kural, tescil ettirmektir, ancak istisnalar vardır. Bu koşullar 8049 sayılı Medeni Kanun’da listelenmiştir. Bu koşullar 8049 sayılı Medeni Kanun’da miras, cebri icra, işgal, kamulaştırma ve mahkeme seçenekleri altında listelenmiştir. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi sonucunda tapu iptal edilebilir mi?

Tapu iptali mümkün müdür?

Tapu hukuka aykırı ise, tescilin hukuka uygun kalması mümkün değildir. Çünkü davanın belirtilen süre içinde açılmış olması gerekir. Sahte bir tescil dava yoluyla iptal edilecektir.

Tapu senetleri için itiraz süresi ne kadardır?

Kadastro tapularına itiraz için 10 yıl içinde dava açılacaktır.

Yolsuz kayıt nedir?

Yolsuz tescil, tescilin yanlış veya geçersiz bir amaç nedeniyle yapıldığı durumdur. Yolsuz tescil durumunda, gerçek mal sahibi ile kayıtlı mal sahibi arasındaki tapu uyuşmazlığını düzeltmek amacıyla dava açmak gerekir. Yolsuz tescilin resmi belgede sahtecilik yasasına aykırı olması halinde de ağır ceza davası açabilirsiniz.

Hangi durumlarda tapu iptal davası açılamaz?

Mülk devlete aitse ve tüketici 20 yıl veya daha uzun süredir kullanıyorsa, cüzi bir ödeme karşılığında satın alacaklardır. Bu durumlarda, tescile karşı dava açmak mümkün değildir. Bir taşınmaz malın 20 yıldır kişisel zilyetlikte olup olmadığına karar verebilmek için zilyetliğinin tespit edilmesi gerekir. Mülkiyet bir kişiye aitse, bu başka bir kişi tarafından izinsiz işgal olarak düşünülür. Eğer şahsa aitse, süresiz olarak dava açılabilir.