satış vaadi sözleşmesi

Satış vaadi sözleşmesi, sözleşmedeki tüm koşulların yerine getirilmesi halinde olayların taşınmaz malla ilgili yazılı bir sözleşme talep etmesini sağlayan bir anlaşmadır. Bu sözleşme, bir sosyal topluluğun taşınmazı değiştirmesini ve ikinci sosyal topluluğun devralmasını gerektirir.

Gayrimenkul Brüt Satış Vaadi Sözleşmeleri

Bir brüt satış sözleşmesini kapatmak amacıyla yapılan bir ön sözleşmedir. Her iki olay da sözleşme ile kesinleşir. Koşullar yerine getirilirse, bir sosyal topluluk diğerine kararlaştırılan değeri ödeyerek taşınmaz mülkü değiştirmesi gerektiğini bildirir. Karşı sosyal topluluk, kararlaştırılan değeri aldıktan sonra taşınmaz mülkü değiştirmekle yükümlüdür. Sosyal taraflardan biri yükümlülüğünü yerine getirmezse, karşı taraf verimlilik talep edebilir. Gayrimenkul brüt satış vaadi anlaşması, olaylara yalnızca özel haklar verir, fiili haklar vermez. Yalnızca olaylar veya halefleri, sözleşmedeki hükümlerin bir sonucu olarak hak beyan edebilir. Üçüncü kişilere karşı dava açmak için tapuya şerh konulması mümkündür. Şerhin 5 yıldan az bir süre için etkisi vardır. Satış 5 yıl içinde gerçekleşmezse, şerh etkisini robotik olarak kaybeder.

Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Geçerlilik Şartları

Sözleşme yalnızca resmileştirilmiş olması halinde meşru olacaktır. Sözleşme, her bir olay tarafından noter huzurunda imzalanmalıdır.

Sözleşmeye konu olan gayrimenkulün tapuda kayıtlı olması gerekmektedir. Tapuda yer almayan gayrimenkuller, brüt satış vaadi anlaşması için temel olarak kullanılamaz.

Gerçek mülk ortak mülkiyete aitse, tüm yoldaşlar bir gerçek mülk brüt satış vaadi anlaşması imzalamalıdır. Yalnızca birkaç refakatçi ile satış vaadi sözleşmesi yapıldığında, bir taşınmazın satışı yalnızca sözleşmeyi imzalayan refakatçi tarafından talep edilemez. Taşınmaz bir gruba aitse, bu sözleşme her hissedar tarafından imzalanabilir ve meşru olabilir.

Gayrimenkul satın alma anlaşması, müşteri tarafından ödenecek miktarı ve ücret stratejisini içermelidir.

Sözleşme, mülkün sahibi olmayan biri tarafından imzalanabilir, ancak sonraki bir satış durumunda, sözleşmeyi imzalayan sosyal toplantı kesin mal sahibi olmalıdır.

Sözleşmelerin Feshi ve Zamanaşımı

Sözleşmeler, verimlilik veya fesih ve verimlilik için sağlanan aralığın sona ermesi üzerine sona erer. Bu dönem, verimliliğin potansiyel olduğu tarihten itibaren 10 yıldır.

Mülkiyeti değiştirebilecek brüt satış sözleşmesinin hazırlanmasında birinci adım olduğundan, sözleşmenin ifadelerine titizlikle bakmak çok önemlidir. Herhangi bir hak eksikliğinden uzak durmak amacıyla, her bir sözleşme süreci boyunca ve bir süre sonra bir anlaşmazlık durumunda, bu konuda uzman bir avukat tarafından temsil edildiğinizi garanti etmeniz gerekir.

Taşınmaz Mal Satış Vaadi Sözleşmelerine İlişkin Yargıtay Kararları

“Taşınmaz mal satış vaadi sözleşmeleri”, kaynağını Borçlar Kanunu’nun 22. maddesinden alan sözleşmelerdir. Her bir olaya yükümlülükler ve özel haklar yüklerler. Borçlar Kanunu’nun 213. maddesi, Türk Medeni Kanunu’nun 706. maddesi ve Noterlik Yönetmeliği’nin 89. maddesi uyarınca bu sözleşmelerin noter huzurunda re’sen düzenlenmesi gerekmektedir. Farklı bir ifadeyle, resmi bir formun doldurulmasını gerektirir. Satıcı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yükümlülüklerini yerine getirmezse, vaat toplayıcıları Türk Medeni Kanunu’nun 716. Maddesi uyarınca iptal ve tescil davası açabilir ve görevin hükmen yerine getirilmesini talep edebilir.
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin tescil edilebilmesi için kararlaştırılan bedelin ödenmiş olması gerekir. Kararlaştırılan bedelin ödenmemiş bir kısmı varsa, Borçlar Kanunu’nun 97. maddesi uyarınca yatırılması gerekir.” (Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, Esas No: 2016/11330, Karar No: 2018/1029)