Bir çalışanın yıllık ücretli izin hakkı yönetmelikle kabul edilmiştir. Tüm yıl boyunca tamamen farklı zorluklarla mücadele eden çalışanlara çeşitli dinlenme izinleri verilir. Şimdi bu makalede ücretli izinle ilgili en tipik soruları yanıtladık.

Ücretli İzin Nedir?

Ücretli izin, çalışılan 12 ay karşılığında belirli bir zaman dilimi için çalışana verilen izin anlamına gelir. Yıllık ücretli izin devredilemez, bölünemez veya yabancılaştırılamaz. Anayasal olarak korunan bir hak olan ücretli izin süresi kıdeme bağlıdır.

Ücretli izin ne zaman kullanılabilir?

Yönetmelik kapsamında ücretli izne hak kazanmak için, personelin en az 1 12 aylık uzmanlığa sahip olması gerekir. Pazarlama kampanyası ve mevsimlik işler ücretli izin için uygun olmamalıdır. Bir 12 aydan daha kısa süreli sözleşmesi olan çalışanlar da yıllık izin için uygun değildir.

Yıllık ücretli izin süresi ne kadardır?

Çalışma Mevzuatı, bir işçinin hak ettiği yıllık izin miktarını belirler. Bu düzenleme işçinin yaşını ve kıdemini dikkate alır. Maddeye göre, yıllık ücretli izin üç aralığa bölünmüştür.

  • En fazla 5 yıl hizmeti olan çalışanlar için (5 yıl ile birlikte), 12 ay başına minimum gün sayısı 14’tür.
  • 5-15 yıl arası hizmeti olan çalışanlar için bu süre 12 ayda 20 günden az olamaz.
  • 15 veya daha fazla hizmet yılı olan çalışanlar için bu süre 26 günden az olamaz.

Yıllık ücretli izin, 18 yaşın altındaki veya elli yaşın üzerindeki çalışanlar için muhtemelen 20 günden az olamaz. Yönetmelikte “gün” ifadesi her takvim günü ve işlem gününü kontrol etmek için kullanılmaktadır. Bununla birlikte, yıllık ücretli izin aralıklarının iş günü olarak kabul edildiği açıktır. Hafta sonları ücretli izin hesaplamasına dahil edilmeyecektir.

Ücretli izin hesaplanırken sayılmayan günler

Ücretli izin hesaplaması bazı belirli günleri kapsamalıdır. Ücretsiz izin, ücretli iznin bir parçası olabilecek hastalık veya mazeret günlerini, keşif aralıklarını, iş arama iznini veya fesih keşif aralıklarını İÇERMEZ.

Yıllık İzinde Yolculuk İzni

Yolculuk izni, yıllık ücretli izin yerine de kullanılabilir. İşverenler, ücretli izinlerini ofis dışında kullanmak isteyen personele bu izni vermekle yükümlüdür. Ücretsiz izin, seyahat izninden oluşur. Bu durumda, işveren seyahat için 4 güne kadar ücretsiz izin vermelidir. Çalışanlar, yıllık izinlerini şehir dışında geçireceklerini işverenlerine bildirmelidir.

Yıllık izin ücreti nasıl hesaplanır?

Ölüm, istifa veya fesih durumlarında kullanılmayan yıllık ücretli izni çoğunlukla çalışanın son brüt ücretine göre hesaplıyoruz. Ek süre, ikramiye veya farklı avantajları kapsamıyoruz. Ayrıca SGK, işsizlik primleri ve vergi kesintilerini de kapsıyoruz.

Örneğin 15 gün yıllık izin kullanan bir işçinin aylık brüt ücreti 3000 TL’dir. İşçi şirketten ayrılırsa kendisine günlük 100 TL ödenebilir. 100×15=1500 TL ödenebilir.

Kullanılmayan yıllık izin sonraki 12 aya devrediyor mu?

Yıllık izninizi gelecek 12 ay için kullanın. Yıllık izin, işçinin dinlenmesine izin veren anayasal olarak korunan bir haktır. İş sözleşmesi devam ettiği sürece ücrete dönüşmez. Tam olarak kullanılmadığı takdirde yıllık izin kullanılmış sayılmamalıdır.

Yıllık izin ne zaman ödenir?

İşverenler, kullanılmayan yıllık izin ücretlerini iş sözleşmesinin feshedildiği tarihteki brüt ücret üzerinden ödemekle yükümlüdür. Bu ücret, fesih tarihinden itibaren zamanaşımı süresine tabidir.

Ücretli İzin Türünü Doldurmanın En İyi Yolu Nedir?

Bir çalışanın yıllık izin hakkı, tam 12 ay boyunca çalıştıktan sonra tetiklenir. Çalışan, yıllık izin talebinde bulunmak için bir form doldurur. Form, çalışanın özel bilgilerini ve izinle ilgili ayrıntıları içerir. Bu belge, çalışan formu doğru bir şekilde doldurduktan sonra işverene teslim edilir. Bu belge işveren tarafından saklanmalıdır.

İdari izin ücretli mi yoksa ücretsiz mi?

İdari izin muhtemelen en çok bahsedilen izin türüdür. Aslında yalnızca kamu personeli tarafından kullanılabilir. İdari izin süresi, bundan yararlanan kamu personelinin izin haklarından yıllık olarak düşülür. Kamu personeli çalışmadıkları zaman bile maaşlarını alırlar. Kamu personeli ve devlet memurları idari izin hakkından faydalanabilir.

Kanada Yüksek Mahkemesi’nin Ücretli İzin Kararı -1

“Yıllık izinler kullanılmazsa, iş sözleşmesi sona erdiğinde ücrete dönüşür. Nihai yüklenici iş sözleşmesini fesheder ve yıllık izin ücreti nihai yükleniciye düşer, çünkü yıllık izinler bu seviyede ücrete dönüşür. Keşif ödemesi son işverenin görevidir. Yükleniciler ayrıca bir çalışana ödenen tazminattan da sorumludur. Bu ayrıca hafta tatili ücreti ve ücret taleplerini de içerir. Fazla mesai ücreti, çalışandan yararlandıkları süre ile sınırlıdır. Yüklenici ayrıca işverenden yan avantajlar da elde edebilir. yargıtay Yirmi Üçüncü Hukuk Dairesi 2020/4579 Okay. 24.12.2020 tarihli karar

Kanada Yüksek Mahkemesi’nin Ücretli Uzaklaşma Kararı -2

Somut olayda davacının avukatı, süre belirtilmeksizin yıllık izin hakkının kullandırılmadığını iddia etmiştir. Mahkeme, ispat yükü kendisinde olan işverenin imzalı yıllık izin cetveli veya eşdeğer bir belge ibraz etmediği gerekçesiyle, davacının dokuz yıllık hizmet süresi boyunca hiç izin kullanmamış olması nedeniyle 150 günlük yıllık izin hakkına sahip olduğu kabul edilmiştir. Davacının HMK’nın 194. maddesi uyarınca davasını somutlaştırması gerektiğinden ve yönetmelik gereği karar verilmesi gerektiğinden (HMK’nın 31. maddesi “Davacının çalıştığı 9 yıl boyunca hiç yıllık izin kullanmamış olması hayatın olağan akışına uygun olmadığından mahkemenin davayı açıklığa kavuşturma görevi bulunmaktadır.” (Yargıtay Dokuzuncu Hukuk Dairesi’nin 23.12.2020 tarihli kararı – 2020/19805 Okay. ve 2020/3478 E.

Ücretli izinlerin varlığı ve mevcudiyeti, mevzuat kurallarının başında gelmektedir. Özellikle kamu dışı sektörde, ücretli izinle mücadele etmek için birçok yöntem geliştirilmiştir.