Genel Vekalet Ücreti Ne Kadar

Bu makalede, yetkili uzman ücretlerini tamamen farklı iki bakış açısından ele alacağız. Bir yandan, noterde pek çok yetkili uzman yetkisine itiraz etme yaklaşımı olarak ödediğiniz ücretleri ele alacağız ve bununla birlikte, avukata ödenecek yetkili uzman ücretlerinin miktarını ele alacağız. Hem notere hem de avukata ödenecek olan bu ücretler, türe ve 12 aya göre değişmektedir. Bu makalede, 2021 yılı için yetkili fiyatlara bir göz atacağız. Bunun yanı sıra, konuyla ilgili sorularınızı da yanıtlamaya çalışacağız.

İcra Avukatı Ücretleri Nasıl Hesaplanır?

Burada ele alacağımız amaç, avukatın icra takibinde alacağı ruhsatlı avukatlık ücretinin asgari sınırları olacaktır. Belirteceğimiz rakamlar her yıl Resmi Gazete’de güncel olarak yer almaktadır. Yazımızın tarihi itibariyle 2021 yılı fiyat tarifesine göz atacağız. Talep edilen rakamlar asgari sınırları belirliyor. Sonuç olarak, bu rakamların altında yetkili bir uzman ilişkisi muhtemelen olmayacaktır. Gerçek şu ki, bu rakamların ötesinde, durumlar yetkili uzman fiyatını öncelikle aralarındaki sözleşmeye dayalı olarak çözebilir.

Bunun yanı sıra, icra takibine dayalı olarak açılabilecek aleyhe temlik davası, itirazın iptali davası, istihkak davası ve istihkak davası gibi davalar için de avukatlık ücreti belirlenebilmektedir.

İcra Avukatı Ücreti Ne Kadar?

İcra ve Kısım müdürlüklerindeki takiplerde, başlangıçtan sona kadar yapılan işlemler için ruhsatlı avukat ücretleri 2021 yılı için asgari olarak aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • 4.i̇cra takibi için 800,00 TL’ye kadar avukatlık ücreti 720,00 TL’dir. Bununla birlikte, bu miktar tek beyannameyi geçemez.

 • İlk 40.000,00 TL için ve sonraki 50.000,00 TL için ’tür. 9.sonraki 90.000,00 TL için sonraki 250.000,00 TL için sonraki 620.000,00 TL için 3.bir sonraki 775.000,00 TL için 1.bir sonraki 1.275.000,00 TL için sonraki 3.100.000,00 TL için 

 • Aciz vesikası, işlemleri sonuçlandıran birçok işlemden biri olarak dikkate alınır. Bu belgenin alınması halinde avukata tam ücret ödenir.

 • İcra mahkemelerinde dinlenilmesi durumunda, yetkili bir uzmanın ücreti bile ödenecektir. Bu mahkemelerde takip edilen işler için 840,00 TL avukatlık ücreti takdir edilir. İcra mahkemelerindeki duruşmalı ve duruşmasız işler için de 1.360,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. İcra mahkemelerinde takip edilen hapis davaları için ayrıca 1.240,00 TL avukatlık ücreti alınabilir. Ancak bir istisna vardır; icra mahkemelerinde açılan istihkak davalarında yukarıda belirtilen ücretlere göre hesaplanacak avukatlık ücretine hükmedilir.

 • Tahliyeye ilişkin icra takiplerinde (kiracı tahliyesi vb.) hükmedilecek avukatlık ücreti 1.360,00 TL’dir.

 • Borçlunun borcunu süresinde ödemesi halinde ruhsatlı avukatlık ücretinin dörtte üçüne hükmedilir. Bu hüküm nispi bedel gerektiren hallerde uygulanacağı gibi maktu bedel gerektiren hallerde de uygulanır.

 • Sözleşmeli avukatlık ücretinin kararlaştırılmadığı veya kararlaştırılan sözleşmeli avukatlık ücretinin icra dairelerinde borçlu vekili olarak kabul edilen işlerde geçersiz sayıldığı hallerde; ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde sözleşmeli avukatlık ücreti 840,00 TL’dir. Bununla birlikte, bedel ayırt edici iddiayı aşamaz.

Noter Yetkili Vasıflı Ödemesi Ne Kadar?

Noterde karşılaşacağınız yetkili uzman fiyatının miktarı, türüne, verilme amacına ve birçok alternatif parçaya bağlı olarak değişir. Yetkili uzman tesisi, avukatlar veya geleneksel bir vatandaşın yetkili uzman becerisi adına bir işlem yapması için verilecektir. Yetkili uzmanın canlılığı, otomobil satışı, ev satışı, arazi satışı, avukat, muhasebe ve diğerlerine eşdeğer birçok işlem için verilecektir. Bu işlemler için, noter tarafından, büyük ölçüde yetkili uzmanın noter tarafından onaylanacak becerisine dayalı olarak bir ücret alınır. Bu ücretler türüne göre değişir. Ayrıca, notere ödenecek bu ücretler yıllık olarak artırılır.

Yetkili Uygulayıcı Maliyeti 2021 Ne Kadar?

2021 yılı için Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi TBB tarafından basılmış ve Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu ücretler 2021 yılında sonuçlanan dava ve işlemler için geçerlidir.

Avukatlık Asgari Ücreti Hesaplanır mı?

Avukatlara ödenecek avukatlık ücretinin hesaplanması mümkün değildir. Ödenecek avukatlık ücreti, duruma göre 2 kalemde, hatta 3 kalemde toplanmaktadır. Bunlar; sözleşmesel avukatlık ücreti (avukatlık ücreti anlaşmasından doğan), karşı avukatlık ücreti (davanın sonucuna göre karşı tarafça ödenmesi gereken avukatlık ücreti) ve icra avukatlık ücretidir (mahkeme kararına göre karşı taraftan tahsili için açılan davada). Avukatın da hak kazanabileceği bu masrafların çoğuna aşağıdaki başlıklar altında ayrıntılı olarak değineceğiz.

1) Yetkili Vasıflı Ödeme Anlaşması Nedir?

Yetkili uzman bedeli anlaşması, sözleşmeye dayalı yetkili uzman bedeli ile sonuçlanan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, tüketici ile yetkili uzman arasında akdedilir. Sözleşme, durumların yükümlülüklerini belirler. Yetkili uzmanın görevi, verilen işi uygun şekilde yapmaktır. Tüketicinin yükümlülüğü, bu iş karşılığında yetkili uzmana belirli bir miktar para ödemektir. Bu bedel nakit veya senet olarak ödenir, ancak senet olarak ödenmez. Sözleşmede, ücret tarihi, işin tamamlanması ayrıca kararlaştırılabilir veya kesin bir vade de kararlaştırılabilir.

Yetkili bir bilgili kişinin fiyatı, avukatlar için asgari fiyat tarifesi sınırlarının altında olamaz. Bu asgari fiyat tarifesi TBB tarafından yıllık olarak belirlenir. Orantılı fiyatın üst sınırı, dava değerinin veya karar veya nakit değerinin5’ini geçememesidir. Bu tavan miktarı aşan sözleşmeler geçersiz olmayacak, ancak görünüşe göre tavan miktarla sınırlandırılacaktır. Götürü bedele gelince, herhangi bir artırılmış kısıtlama yoktur. Bununla birlikte, belirlenecek fiyatın hakkaniyete uygun olması gerekir, aksi takdirde dava konusu olabilir.

Bunun yanı sıra, gayri nakdi mal ve hakların bir kısmının avukata ait olacağı kararlaştırılamaz. Bu, Yasal Meslek Yönetmeliği tarafından açıkça yasaklanmıştır. Farklı bir ifadeyle, örneğin, bir ortaklığın feshinde, avukata belirli bir pay veya intifa hakkı verilmesi mümkün olmayacaktır. Ayrıca, sonuca göre bir fiyat kabul etmek de yasaktır. Farklı bir ifadeyle, dava alınırsa, bu bedelin büyük olasılıkla ödeneceği, aksi takdirde ödenmeyeceği konusunda bir anlaşma yapılamaz. Birden fazla işletme sahibi varsa, avukata karşı müştereken ve müteselsilen sorumlu olabilirler.

2) Karşı Avukat Ücretlerini Hesaplayın?

Dava sonunda, mahkeme tarafından kararlaştırılan tarifeye göre karşı tarafa yüklenecek yetkili uzman ücreti sadece ve tamamen avukata aittir. Bu bedel takas edilemez veya işletme sahibinin borcuna mahsup edilemez. Bunun yanı sıra, bu bedelin bağlanması da mümkün değildir. Bu bedel, yetkili uzman bedeli anlaşmasında üzerinde mutabık kalınan yetkili uzman bedelinden tamamen bağımsızdır. Kazanan tarafın avukatı bu bedeli karşı taraftan temin edecektir. Bu bedel, avukatlar için asgari fiyat tarifesinin altında olmamak ve oradaki miktarların 3 katını geçmemek üzere mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bedelin değerlendirilmesinde tamamen seçimin yapıldığı 12 ay için geçerli olan avukatlık asgari ücret tarifesi esas alınacaktır.

Kazanılan davada çok sayıda yetkili uzman varsa, bu fiyat yetkili uzman başına ayrı ayrı verilmez. Buna ek olarak tek bir karşı taraf vekili ücreti de verilebilir. Bu bedelin muhtemelen çok sayıda avukat arasında nasıl paylaşılacağı konusu, yetkili uzman bedelinin lehine verildiği devlet tarafından çözülecek bir konudur.

3) İcra Avukatı Ödemesi Ne Kadar?

Karşı taraf avukatının ücretine hükmedilen mahkeme kararının kesinleşmesinden sonra, karşı taraf avukatının ücreti ile birlikte para miktarı hak sahibine ödenmemişse; avukat bu parayı karşı taraftan ilamlı icra yoluyla tahsil edebilecektir. Böyle bir grup devamında, avukat ayrıca devamla ilgili yetkili bir uzman fiyatına hak kazanabilir. Bu bedelin yukarıda ilgili başlık altında (İcra Avukatının Ödemesi Ne Kadardır?) belirtildiği şekilde kararlaştırılması daha olasıdır.

Ödenmemiş bir Yetkili Uzman Anlaşması imzalanabilir mi?

Bilgiler arasında, yalnızca karşı sosyal topluluğun yetkili bir uzman bedeli beyan etme olasılığının daha yüksek olduğu konusunda anlaşmaya varılamaz. Böyle bir fiyat maddesi geçersizdir. Avukatın böyle bir bedel almayacağı kararlaştırılamaz, buna {mesleki} teminat davası yasağı denir. Böyle bir durumda bile, sözleşmeyi imzalayan avukat, Avukatlık Yönetmeliği’nin 164(4) maddesi uyarınca bir bedel alma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle, bu durumda, değeri para ile ölçülebilen hal ve işlerde, avukatın emeğinin karşılığı olarak, kararın kesinleştiği tarihteki değerinin ’u ile ‘si arasında bir miktar avukatlık ücreti olarak kararlaştırılır; bu miktarın alt sınırı, fiyat itirazlarına bakmaya yetkili merci tarafından alınan davanın bir kısmı için asgari fiyat tarifesidir. Değeri para ile ölçülemeyen durumlarda ve konularda, asgari fiyat tarifesindeki monte edilmiş ücretler geçerli olacaktır. Bununla birlikte, bu durumda, ilgili Baro Birliğinin Yönetim Kurulu bu durumdan haberdar edilmelidir. Daha sonra ilgili Baro Birliği tarafından avukata karşı disiplin işlemi başlatılması muhtemeldir.

Tapu Sicili Yetkili Vasıflı Ödemesi Ne Kadar?

Şimdi bu ücretlerin yıllık bazda güncellendiğini belirttik. Bu yetkili uzman canlılığı, size ait bir gayrimenkul üzerinde kısıtlı veya tamamen resmi bir yaklaşımla davranması için birisine yetki verme yaklaşımı olarak verilir. Gerçekleştirilebilecek bu eylemlere örnek olarak, brüt gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi yapma ve ön alım hakkının uygunluğunu belirleme yetkileri verilebilir.

Herhangi bir vatandaş adına yetkili uzmanın bu canlılığını sorun etmek amacıyla, avukatlık yeteneği veren kişinin son 6 ay içinde çekilmiş iki fotoğrafı ve yetkili uzmanın canlılığının verileceği kişinin kimliği ve kimliği gereklidir. Verilecek yetkili uzman yetkisi için ödenen fiyat değeri, sayfa sayısı, çeviri yapılıp yapılmaması ve izin verilen faktörler gibi birçok bölümde değişir ve değişir. 2021 için, hukukçunun tapu canlılığı fiyatı 500 TL ile 1900 TL arasında değişmektedir. Hukukçu ruhsatının geçerlilik süresi genellikle 3 aydır. Bununla birlikte, bu süre, hukukçu yetkisinin verileceği kişiye bağlı olarak sık sık değişebilir.

Tapu iptal davaları gibi gayrimenkulünüzle ilgili davalarla da ilgilenebilecek kişiler için, sadece bu konularda eğitimli bir gayrimenkul avukatının yardımını aramanızı savunuyoruz.

Bir avukata yetkili bir uzmanın canlılığını sağlamak ne kadar değerlidir?

Tam burada, bir avukata verilmesi gereken temel yetkili uzman canlılığı ile ilgili olarak odaklanacağız. Bazı işlemler için, birincil yetkili uzman canlılığı için cazip olmak yeterli olmayacaktır. Bunlar için, özel yetki ile yetkilendirilmiş uzman yetkilerinin durumlandırılması esastır. 2021 için, noterde bir avukata birincil yetkili uzman canlılığı vermenin fiyatı 192,00 TL’dir. Bu miktar birçok bileşene bağlı olarak değişebilir. Bu konuda işlem yapacağınız yerdeki noter ile iletişime geçmeniz her ihtimalde daha sağlıklı olacaktır.

Yetkili Uzman Oturum Ücreti Nedir?

Yetkili uzman oturum ücreti zor ve hızlı bir miktar değildir. Bu bedelin niteliğine göre asgari miktarı, Türkiye Odalar Birliği (TBB) tarafından her yıl güncellenen Hukukçular Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilmektedir. Hukukçular bu asgari ücret yükümlülüklerine uyum sağlamalıdır, ancak en fazla sınırlama söz konusu değildir. 2021 yılı için TBB’nin oturum ücretleri tarifesi aşağıdaki gibidir

 • Avukatlık bürosunda sözlü oturum ücreti ilk saat için 540,00 TL’dir. Bu fiyat ilk saatten sonraki her saat için 325,00 TL artacaktır.
 • Avukatın bulunduğu yerde avukattan sözlü tavsiye alma ücreti 1.125,00 TL’dir. Bu fiyat ilk saatten sonraki her saat için 555,00 TL artırılacaktır.
 • Avukattan yazılı tavsiye alma ücreti ilk saat için 1.125,00 TL’dir. Bu bedel takip eden her saat için 525,00 TL artırılır.
 • Avukat tarafından yazılacak her dilekçe için; avukat tarafından düzenlenecek her protesto, keşif, tespit için ödenecek bedel en çok 825,00 TL’dir.
 • Avukat tarafından hazırlanacak kira ve ilgili sözleşmeler için en az 1.080,00 TL ödenmesine karar verilmiştir. Tüzük, kanun, miras sözleşmesi, vasiyetname, vakıf senedi ve ilgili evrakların avukat tarafından hazırlanması durumunda asgari 3.280,00 TL ödenmesi gerekmektedir. Şirket ana sözleşmeleri, şirket değişikliği ve birleşme sözleşmeleri ve ilgili sözleşmeler gibi sınai işletme ile ilgili sözleşmelerin bir avukat tarafından hazırlanması için asgari ücret yaklaşık 1.650,00 TL’dir.

Yetkili Uzman Fonlarının Düzenli Yetkisi Nedir?

Yetkili vasinin tüm hayatiyeti boyunca, vekil olarak atanacak kişiye toplu olarak birçok yetki verilir. 2021 için, nihai yetkili vasinin fiyatı 550 £ ile 1.900 £ arasında değişebilir. Ödenen fiyat miktarı, verdiğiniz yetkilere göre adım adım artacaktır. Yetkili uzman içerik materyallerinin tam bir canlılığı için ödenen miktar değeri büyük olasılıkla aşırı olsa da, verilen yetkileri minimumda tutmak notere ödeyeceğiniz fiyatı düşürecektir. Bu nedenle, yetkili uzman tarafından gerçekleştirilmesi gereken işlemleri ve bu yaklaşımda verilmesi gereken yetkileri açıkça belirlemek büyük olasılıkla avantajlıdır. Size en yakın noter ile iletişime geçerek, sorun yaşamak isteyebileceğiniz yetkili uzman ücretlendirme becerisi için bu soruna ilişkin net bir değer bilgisi elde edeceksiniz.

Yetkili Nitelikli Ücretlendirmenin Araç Brüt Satış Gücü Ne Kadardır?

Bildiğiniz gibi, araç alımları ve ürün satışları noter huzurunda resmi olarak gerçekleştirilmelidir. Peki bu işlem için notere ne kadar ödeme yapmak gerekiyor? Bu işlem için notere ödenecek bedel 2021 yılı için kabaca 275,00 TL’dir. Bu işlem için başka bir kişiyi yetkilendirmek isterseniz, notere ödemek isteyebileceğiniz yetkili uzman fiyatı ne kadardır? Bu yaklaşımda yetkili uzman yetkisinin verilmesi için fiyat 2021 yılı için 192,00 TL’dir. Bu rakamlar hakkında daha detaylı bilgiyi işlem yapacağınız noterden alabilirsiniz.

İşten çıkarma ücreti ne kadar?

Muhtemelen çeşitli nedenlerle daha önce işe almış olabileceğiniz bir avukatı azletmeniz gerekecektir. Bu yaklaşımla, yetkili uzmana daha önce vermiş olabileceğiniz yetkileri geri almış olursunuz. Farklı bir ifadeyle, bir azil mektubu düzenlemenin amacı, izin verilen kişiyi belirli konularda bir kez daha diskalifiye etmektir.

Yetkili uzmanın görevden alınması, yetkili uzmanın canlılığının iptali olarak birçok kişi tarafından kabul edilebilir. Ancak bu ikisi birbirinden ayrı kavramlardır. Dahası, yetkili uzmanın canlılığının iptali, bir avukatın azledilmesini kapsayan daha geniş bir kurumdur. İkisinin karakteri ilişkili olsa da, yetkili uzmanın canlılığının iptali, yetkili uzmanın etkisi göz önüne alındığında herkes için elde edilirken, yetkili uzmanın görevden alınması sadece yetkili uzmanınıza karşı elde edilecektir.

Yetkili bir uzmanın bir avukat üzerindeki etkisini sorun etmek için noter kullanmanızla aynı yaklaşımda, bir avukatı azletmek için de noterden yararlanmak yararlıdır. Azil için notere ödenecek ücret 2021 yılı için 250 TL ile 300 TL arasında değişmektedir. Bu bedelin miktarı her yıl güncellenmektedir. Eğer birden fazla avukatı azletmek istiyorsanız, her avukata ayrı bir azilname gönderileceğinden, notere ödemeniz gereken bedel avukat sayısına bağlı olarak artacaktır.

Monte Edilmiş Yetkili Uzman Ödemesi Nedir?

İki tür yetkili uzman ücreti vardır. Orantılı veya monte edilmiş olabilir. Orantılı, büyük olasılıkla orantılı bir hesaplama yapılacağı anlamına gelir. Birkaç ifadeyle, öncelikle para miktarına veya davanın konusu olan konunun değerine dayalı olarak orantılı bir değer türünde verilecek bir tür yetkili uzman fiyatıdır. Zor ve hızlı bir yetkili uzman bedeli durumunda, konuya göre zor ve hızlı bir miktar belirlenir. TBB tarafından her yıl hazırlanan asgari avukatlık ücret tarifesinde belirtilen iş ve işlemler için hak edilen asgari avukatlık ücretinin miktarı üzerinden gösterilir.

Asgari Avukatlık Ücreti Nedir?

TBB tarafından 2021 yılı için hazırlanan asgari avukatlık ücret tarifesinde, iş mahkemelerindeki davalar için 2.040,00 TL avukatlık ücreti öngörülmektedir. Gerçek şu ki, avukat ile tüketici arasındaki fiyat anlaşmasında tamamen farklı miktarlar üzerinde mutabık kalınacaktır. İl Baroları bu konuda asgari fiyat çizelgeleri yayınlamaktadır. Hukukçular, yetkili uzman fiyat sözleşmelerinde bu miktarların altında bir miktar belirleyemezler. İstanbul Barosu tarafından 2021 yılı için yayımlanan asgari ücret tarifesinde, tüketici mahkemelerindeki davalarda avukatlık ücreti olarak 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin ’i öngörülmüştür. Aynı çizelgede tüketici hakem heyetlerinde görülecek davalar için de 3.500 TL avukatlık ücreti öngörülüyor.

Asliye Ceza Mahkemeleri için avukatlık ücreti nedir?

Asliye Ceza Mahkemelerinde muhtemelen en öncelikli suçlar dolandırıcılık ve hakaret suçlarıdır. Bunun yanı sıra; resmi evrakta sahtecilik suçu da failin kamu görevlisi olmaması şartıyla bu mahkemelerde görülecektir. Cumhurbaşkanına hakaret suçu ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu da bu mahkemelerde görülen dava konularıdır. Bunun yanı sıra, mala zarar verme suçu ve kasten yaralama suçu da Asliye Ceza Mahkemelerinde görülen suç türlerinden birkaçıdır. Sosyal medya üzerinden tehdit suçunun cezası da bu mahkemelerde verilecektir. Aynı şekilde uyuşturucu kullanımının cezası da bu mahkemelerde verilecektir.

Her baro bu suç için ayrı bir masa oluşturmaktadır. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı takvimine göre, asliye ceza mahkemeleri için avukatlık ücretlerinin alt sınırları aşağıdaki gibidir

 • Sanık veya suça sürüklenen çocuğun güvenliği 14.000,00 TL;
 • Müşteki veya katılanın aydınlatılması 10.000,00 TL
Ev mahkemeleri için bir avukatın ücreti ne kadardır?

Bir kez daha belirtmek gerekirse, yerel mahkemelerde görülecek davalar için her Baro Birliği, avukat ve yardımcı avukat arasında asgari bir fiyat tarifesi yayınlar. Bu çizelge tavsiye niteliğindedir. Bu çizelgeler her yıl yenilenir. İstanbul Barosu tarafından 2021 yılı için hazırlanan çizelgede, İç Hukuk Mahkemelerinde görülecek davalar için alt sınırlar aşağıdaki gibidir

 • Evlenme ehliyetine veya iddet süresi kaldırılmasına bağlı haller 8.000,00 TL;
 • Nişanın bozulmasından kaynaklanan haller (ürün, malzeme iadesi veya manevi tazminat ve diğerleri) 9.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin ’u;
 • Boşanma halinde avukatlık ücreti; anlaşmalı hallerde 9.000,00 TL, çekişmeli hallerde 14.000,00 TL, çekişmeli hallerde 14.000,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin ’i ve aynı şekilde maddi veya manevi tazminat talep edilen hallerde; (Boşanma davanız varsa, bu süreçte bir boşanma avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz)
 • Soybağının reddi, tanıma ve babalık davaları 12.000,00 TL;
 • Nafaka durumları 8.000,00 TL;
 • Evlat edinme halleri 9.000,00 TL;
 • Aile güvenliğine ilişkin 6284 sayılı Yönetmelikten kaynaklanan haller 6.000,00 TL;
 • İcra durumları 10.000,00 TL.

Düğün takılarının kime ait olduğu ve boşanmada mal paylaşımı gibi hususlar Ev Mahkemelerinde çözüme kavuşturulacak pek çok konu arasındadır. Velayetin değiştirilmesi ve evliliğin iptali gibi konularla ilgili davalar da Ev Mahkemelerinde görülecektir.

Ortaklığın feshi için yetkili uzman fiyatı nedir?

Genellikle izale-i şuyu davası olarak bilinir. Bu davanın amacı, ortaklaşa veya birlikte sahip olunan taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki pay sahipliğinin kaldırılması ve zilyetliğin kamuya geçirilmesidir. Söz konusu mal eşler arasında eşit olarak paylaştırılacaksa, izlenecek en iyi yol budur. Bununla birlikte, böyle bir bölünmenin mümkün olmadığı yerlerde, söz konusu mülkün icra yoluyla sağlanması daha olasıdır. Bu satıştan elde edilen gelir, büyük olasılıkla çok sayıda hissedar arasında hisseleri oranında dağıtılacaktır. Bu örnek ayrıca miras paylaşımı durumunda da ortaya çıkabilir. Mirastan feragat, mirastan mahrumiyet, mirasın reddi vb. durumlara uygun olmayan mirasçılar, miras kalan mülkün mülkiyetine sahip olabilirler. Bu gibi durumlarda, uzman bir miras avukatından yetkin yardım almak en iyisidir.

Avukatın bu dava için hak kazanacağı yetkili uzman ücreti nedir? Bu tür davalar Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülür. 2021 yılı 12 aylık dönemi için TBB tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde ortaklığın giderilmesi ve bölünme davaları için belirlenen miktar 3.405,00 TL’dir. Ortaklığın giderilmesi için ürün satış ofisi üzerinde yapılacak işlerin takibi için 1.500,00 TL bedel öngörülmüştür. Bunun yanı sıra yetkili usta ile yetkili usta arasında, yetkili ustanın fiyatına yetkili usta karar verebilmektedir.

Arabuluculuk Yetkili Usta Ücreti Ne Kadar?

Arabuluculuk süreci gerekli veya gönüllü de olabilir. Koşullar kendi aralarında anlaşabilir ve bir uzlaşmaya varmak için bir arabulucuya gidebilir. Bunun yanı sıra, bazı durumların dosyalanabilmesi için bir arabulucuya gitmesi gerekir. Örneğin, iş koşullarında arabuluculuk gereklidir. Bu bir dava durumu olarak listelenmiştir. Arabuluculuğa gitmezseniz, davanız büyük olasılıkla usulden reddedilecektir. Sonuç olarak, bu durumla başa çıkmakta fayda var.

TBB, Asgari Hukukçu Ücret Tarifesine arabuluculuk avukatının ücretinin miktarını dahil etmemiştir. Bu durum ayrıca çok saf olabilir. Çünkü dava sonucunda hükmedilen bir bedel diye bir şey söz konusu değildir. Avukat ve yetkili uygulayıcı, arabuluculuk işlemleri için aralarında istedikleri miktar üzerinde anlaşabilirler. Gerçek şu ki, baroların bu durum hakkında fikirleri bile var. Örneğin İstanbul Barosu, 2021 yılı asgari ücret tarifesinde, arabuluculukta dava vekilliği için alt sınır olarak 6.000,00 TL’den az olmamak üzere uyuşmazlık değerinin ’i oranında avukatlık ücreti öngörmektedir.

Kritik Ağır Ceza Avukatı Ücreti Ne Kadar?

Rüşvet suçları, lisanslı bilgi suçları, yağma suçları gibi suçlar Ağır Ceza Mahkemelerinde görülmektedir. Bunun yanı sıra cinsel istismar ve cinsel saldırı suçları da Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılamaya konu olabilecek birçok suç arasında yer almaktadır.

2021 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde kabul edilen haller için 8.200,00 TL öngörülmüştür. Bu miktar, mahkeme heyeti tarafından verilecek avukatlık ücretini ifade etmektedir. Tamamen farklı baroların avukatlık ücretleri için tamamen farklı önerileri vardır. İstanbul Barosu’nun 2021 yılı için önerisine bakacak olursak; Ağır Ceza ve Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde sanığın güvenliği için 20.000,00 TL, mağdurun veya katılanın aydınlatılması için 14.000,00 TL avukatlık ücreti öngörülmektedir.

İş Mahkemeleri Avukat Masrafı Ne Kadar?

Meslek hastalığı, sürekli iş göremezlik, yıllık izin sürelerinin kullanılmaması gibi durumlar söz konusu ise açılacak davaya bakacak mahkeme iş mahkemesi olacaktır. İş göremezlik emekliliği için gerekli koşullar yerine getirilmişse, bu hakkı öğrenmek için yetkili iş mahkemesine başvurmanız gerekir. Ayrıca hizmete adanma, işe iade ve ayrımcılık tazminatı için de iş mahkemelerine başvurmalısınız. Bu gibi durumlarda, uzman bir iş mevzuatı avukatından yardım almanızı tavsiye ederiz. İş kazaları da birçok personelin başına gelebilir. Bu gibi durumlarda, davanıza bakabilecek mahkeme iş mahkemesi olacaktır. Böyle bir sorununuz olduğunda, güvenilir bir iş kazası avukatından yardım almak en iyisidir.

İş zararı durumlarında, avukatın hak kazanma olasılığının daha yüksek olduğu 2 yetkili uzman ücreti vardır. Bunlardan biri karşı tarafın avukatının ücretidir ve karşı tarafça ödenmesi gerekmektedir. Diğeri ise avukat ile yetkili uzman arasındaki yetkili uzman ücreti anlaşmasından doğan yetkili uzman ücretidir. Bu bedel işveren tarafından ödenebilir. Avukatlık Yönetmeliği uyarınca, taraflar arasında orantılı bir bedel kararlaştırılacaksa, bu bedel hükmedilecek parasal miktarın ’inden az ve %’inden fazla olamaz. İstanbul Barosu 2021 yılı önerisinde, değeri para ile ölçülemeyen haller için 9.000,00 TL, değeri para ile ölçülecek haller için ise 9.000 TL’den az olmamak üzere dava değerinin ’i oranında bir bedel belirlenmesi yönünde görüş bildirmiştir. İşçilik davalarında ve işçilik alacaklarında, avukatlık ücreti ve yargılama giderleri büyük olasılıkla mesleki orantı esasına göre hükmedilecektir. Ancak, mahkeme heyeti asgari ücretin altında bir avukatlık ücretine hükmedemeyeceği için 2021 yılında asgari 4080,00 TL avukatlık ücretine hükmedilecektir.